Update กฎหมายภาษีอากร 2566 พร้อมตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก่อนยื่นแบบเสียภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/17017

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 

Update กฎหมายภาษีอากร 2566
พร้อมตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก่อนยื่นแบบเสียภาษี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ  6 ชม.  
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ  6 ชม.  


• Update กฎหมายภาษีอากร 2566 และนโยบายทางภาษีพร้อมการตรวจสอบภาษี
• ซื้อชุดตรวจ ATK ลงรายจ่าย 1.5 เท่า, จัดอบรมในประเทศ ลงรายจ่ายได้ 1.5 และ 2 เท่า
• คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ผู้เทรด ผู้ขุด และร้านค้าที่รับ เสียภาษีอย่างไร? ไม่ให้โดนตรวจสอบย้อนหลัง
• ลงรายจ่าย 2 เท่า สําหรับการลงทุนของกิจการค่าซื้อหรือจ้างทํา, ค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
• Update การยกเว้นเงินได้ที่ได้รับจากโครงการภาครัฐ
• รายจ่ายเพื่อการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีลงรายจ่ายได้ 2 เท่า เมื่อลงทุนในระบบ e-tax invoice & e-Receiptและ e-Withholding tax พร้อมขั้นตอนการจัดทํารายงานฯ
• สรรพากรเพิ่ม 18 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องเสีย e-Stamp ระวัง!! ยื่นผิด ยื่นช้า เสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
• การเปลี่ยนแปลงอัตราการจําหน่ายหนี้สูญตามกฎหมายใหม่!!
• Check List 20 รายการรายจ่ายต้องห้าม ทําอย่างไรลงรายจ่ายได้
• การใช้ผลขาดทุนสะสม 5 รอบระยะเวลาบัญชีในการกรอกแบบ
• การตรวจสอบภาษีปี 2566 และประเด็นที่ต้องระวัง! อาจถูกตรวจสอบย้อนหลัง

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1.Update กฎหมายภาษี 2566 และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

2.เตรียมรับมือ!! นโยบายการจัดเก็บภาษีใหม่ของสรรพากร พร้อมทิศทางการตรวจสอบภาษีในยุคดิจิทัล
- การขับเคลื่อนการจัดเก็บภาษีด้วยข้อมูล ผู้เสียภาษีต้องระวังอะไร
- เตรียมรับมืออย่างไร? กับระบบการสำรวจและติดตามผู้เสียภาษีอากรรายใหม่ของสรรพากร
- Update เกณฑ์ความเสี่ยงล่าสุดของสรรพากรในการจัดกลุ่มผู้เสียภาษีปี 2566
- การออกใบกำกับภาษีและโทษจากการใช้ใบกำกับภาษีปลอม
- รายได้ที่ถึงเกณฑ์จด VAT การตรวจสอบรายได้

3.การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลต่างชาติผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษจากการจ้างแรงงานในกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายฯ เหลือ 17% มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

4.กฎหมาย e-Payment และการเสียภาษีและการตรวจสอบรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

5.หลักเกณฑ์การใช้ระบบ e-Withholding Tax การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีใหม่ที่นักบัญชีต้องทราบ

6.สรุปประเด็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) และใบรับ (e-Receipt)

7.อากรแสตมป์ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย e-Stamp และการยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

8.การจัดเก็บภาษี e-Commerce

9.กฎหมาย e-Service การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ

10.e-Donation การบริจาค และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

11.สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ต้องตรวจสอบก่อนกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50
- รวมมาตรการภาษีเยียวยาผลกระทบ Covid-19 ที่ต้องคำนวณภาษี ก่อนยื่นแบบภ.ง.ด.50
- รายจ่ายจากการจัดอบรมสัมมนา และจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าภายในประเทศ
- รายจ่ายในการจ้างคนพิการ
- รายจ่ายในการจ้างงานผู้สูงอายุ
- รายจ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกิจการ
- รายจ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
- รายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ เช่น รายจ่ายเพื่อการศึกษา/ การกีฬา
- รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
- รายจ่ายสำหรับค่าซื้อ จ้างทำ หรือใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- รายจ่ายเพื่อการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- รายจ่ายเพื่อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

12.รายจ่ายที่ได้เพิ่มขึ้นทางภาษี บัญชีจะบันทึกอย่างไร ผลกระทบในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)

13.การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

14.เทคนิคการจัดทำเอกสารให้ถูกต้อง ให้เป็นรายจ่ายได้ไม่ถูกบวกกลับ

15.แนวการตรวจสอบ Stock สินค้า ที่นักบัญชีต้องทราบ
- การตรวจ STOCK สินค้า
- วิธีการตรวจสอบ Stock ของสรรพากร
- การยกยอดสินค้าคงเหลือ ปัญหาบัญชีกับภาษี

16.รวมประเด็นที่ต้องระวัง!!! อาจถูกตรวจสอบย้อนหลัง

17.การเปลี่ยนแปลงภาษีของปี 2565 มีผลกระทบอย่างไรต่อการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ที่ต้องยื่นในปี 2566

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พ้อยต์ เพลินจิต
100 ถ. วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 055 9000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 5


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba