สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญ ของ TAS&TFRS 8 ฉบับ (ฉบับปรับปรุง 2565) ด่วนบังคับใช้ปี 2566 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2208Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,424 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,959 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรสรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญ ของ TAS&TFRS 8 ฉบับ (ฉบับปรุง 2565)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ


• สรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากฉบับเดิมเกี่ยวกับ TFRS&TAS 8 ฉบับ
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2565 ที่ได้รับผลกระทบ
• หลักการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

Update ภาพรวมการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (TAS16)
- การรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับก่อนที่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์เป็น “รายได้จากการขาย” แทนการนำไปหักออกจากต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้น

2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (TAS37)
- ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาใดบ้างที่ต้องนำเข้ามารวมเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาว่าสัญญานั้นเป็นสัญญาที่สร้างภาระหรือไม่

3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (TAS41)
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก (TFRS 1)
- ส่วนต่างจากการแปลงค่าสะสมกรณีบริษัทย่อย การให้ทางเลือกในการวัดมูลค่า

5. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ (TFRS 3)
- การปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบแนวคิด ฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน

6. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
- การพิจารณาตัดรายการหนี้สินทางการเงิน ด้วยวิธีร้อยละ 10 ให้พิจารณาค่าธรรมเนียมที่เกิดระหว่างผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืม
- การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงที่เป็นทางเลือกสำหรับประเทศไทย
- ค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 กับการทดสอบการตัดรายการหนี้สินทางการเงิน

7.การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ “วันถือปฏิบัติและการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง”
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (TAS32)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (TFRS7)

8. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba