การวิเคราะห์งบการเงินด้วย โปรแกรม Excel

รหัสหลักสูตร : 21/5175

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวิเคราะห์งบการเงินด้วยโปรแกรม Excel

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่น 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่น 3 ชม.


- เรียนรู้การใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งบการเงินด้วย Excel
- วิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินแบบเปรียบเทียบระยะเวลา และผลต่างแบบ Bridge Analysis
- จัดทำรายงานทางการเงินที่จำเป็นในการวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิทยากรโดย ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

หัวข้อสัมมนา

1. บทบาทหน้าที่ของนักบัญชีกับการวิเคราะห์งบการเงินในสถานการณ์ปัจจุบัน

2. งบการเงินที่มีคุณภาพต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

3. การนําข้อมูลในงบการเงินมาใช้ประโยชน์ในเชิงบริหาร

4. ส่วนประกอบของงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง
การนำเสนองบการเงิน

4.1 งบแสดงฐานะการเงิน
4.2 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
4.4 งบกระแสเงินสด
4.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

5. หลักเกณฑ์การรับรู้รายการในงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

5.1 สินทรัพย์
5.2 หนี้สิน
5.3 รายได้
5.4 ค่าใช้จ่าย

6. Workshop การใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์
งบการเงินด้วยโปรแกรม Excel ให้ประสิทธิภาพ

6.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)
- แนวตั้ง (Common Size Statements)
- แนวนอน (Horizontal Analysis)
6.2 การวิเคราะห์ความสามารถ/ผลตอบแทนในการทํากําไร (Analysis of Profitability) ด้านสินทรัพย์,
ส่วนผู้ถือหุ้น และกําไรต่อหุ้น
6.3 อัตราส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนี้ (Leverage Ratios or Financial Ratio)
6.4 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios)

7. Workshop การวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินแบบเปรียบเทียบระยะเวลา
(Forcasting / Budgeting)

8. Workshop การวิเคราะห์ข้อมูลผลต่างแบบ Bridge Analysis
8.1 ปริมาณกับราคา
8.2 อัตราแลกเปลี่ยน
8.3 ปัจจัยสำคัญอื่นๆ

9. การจัดทำรายงานทางการเงินที่จำเป็นในการวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

9.1 รายงานกำไรขั้นต้น
9.2 รายงานขายรายลูกค้า
9.3 รายงานค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างงวด
9.4 รายงานเปรียบเทียบสินค้าคงเหลือประจำงวด
9.5 รายงานปัจจัยอื่นๆ

10. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบการเงินโดยการใช้โปรแกรม Excel
ที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม

10.1 ความเข้าใจ และ สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้
10.2 ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ Excel

11. การสรุปการจัดทํารายงานทางการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหารโดยการใช้โปรแกรม
Excel (ตัวอย่างการสร้างแผนภูมิเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร)


12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba