โครงการอบรมเคล็ดลับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2370

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 36,380 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 38,520 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


โครงการอบรมเคล็ดลับสู่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 18 ชม.อื่น ๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 18 ชม.อื่น ๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

SECTION 1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1.มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for PAEs และ TFRS for NPAEs
- ความแตกต่างของ TFRS for PAEs และ TFRS for NPAEs
2.ทิศทางมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
-มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
-ทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for NPAEs
3.ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4.กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
5.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

SECTION 2 กฎหมายภาษีอากรและกลยุทธ์การวางแผนภาษี
1.Update กฎหมายภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
-ระบบ e-Withholding Tax, e-Tax Invoice & e-Receipt
-การเชื่อมโยงระบบ Big Data ของกรมสรรพากร กับหน่วยงานต่างๆ
-สิทธิประโยชน์ทางภาษี และนโยบายการส่งเสริมทางภาษี
2.การวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง ตามประมวลรัษฎากร
-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้บริหารระดับสูง
-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
-ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร
-การปรับปรุงกำไรทางบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษี
-เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิ ตามหลักภาษีอากร
-การวางแผนด้านรายได้ทางภาษี เช่น รายได้ที่ต้องรับรู้เพิ่มเติม และ รายได้ที่ได้รับยกเว้น
-การวางแผนด้านรายจ่ายทางภาษี เช่น รายจ่ายต้องห้าม และ รายจ่ายที่หักได้เพิ่ม
4.การกำหนดราคาโอน Transfer Pricing สำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
-ลักษณะของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
-ลักษณะของธุรกรรม และการกำหนดราคาโอนที่เหมาะสมของธุรกรรมระหว่างกัน
-การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
5.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี

SECTION 3 การบริหารสินทรัพย์ และการบริหารจัดการต้นทุน
1.การบริหารจัดการเงินสด
-สภาพคล่อง
-เงินทุนหมุนเวียน
-กำไรทางบัญชี กับ กำไรในงบกระแสเงินสด
2.การบริหารลูกหนี้การค้า
-การบริหารบัญชีลูกหนี้ และการวิเคราะห์อายุหนี้
-การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
-การตัดจำหน่ายหนี้สูญ
3.การบริหารสินค้าคงเหลือ
-สินค้าคงเหลือ และการวิเคราะห์การหมุนเวียนสินค้า
-การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
-ผลกระทบจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
4.การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
-หลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการสินทรัพย์ถาวร
-ราคาทุนเริ่มแรก และต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
-การคิดค่าเสื่อมราคา และการประมาณอายุการใช้ประโยชน์
-การเลิกใช้ และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
5.การบริหารจัดการต้นทุน
-ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุน
-การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน และกำไร
-การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อวางแผนกำไร
6.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี

SECTION 4 การวางแผนด้านการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
1.การวางแผนด้านการเงิน
-ความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน
-ความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชี กับ เงินสดคงเหลือ
-ความสำคัญของการจัดทำงบประมาณ
-การจัดทำงบประมาณเงินสด Cash Budgeting
2.การวิเคราะห์การลงทุน
-หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการลงทุน
-การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนเพื่อการตัดสินใจ
3.การวิเคราะห์งบการเงิน
-แนวตั้ง การวิเคราะห์แนวนอน
-อัตราส่วนสภาพคล่อง
-อัตราส่วนความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
-อัตราส่วนความสามารถในการหากำไร
-อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน
4.Workshop การวิเคราะห์งบการเงิน
5.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
18:0 6:0 18:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 (เดิน 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba