การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในสายงานตรวจสอบ (IT Auditing for non-IT) (อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/5198Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,424 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,959 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 

การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในสายงานตรวจสอบ (IT Auditing for non-IT)
(อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี ไม่สามารถนับชม.ได้
ผู้สอบบัญชี นับชม.แบบไม่เป็นทางการได้

 

วิทยากรโดย ผศ.ดร. อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์ และ คุณชัยณรงค์ แก้ววรานนท์ชัย

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology and Communication)
1.2 เทคโนโลยีทางธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Technology)
1.3 ระบบนิเวศและความเชื่อมั่นบนระบบดิจิทัล (Digital ecosystem and trust)
1.4 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
1.5 ระบบสารสนเทศทางบัญชี (Accounting Information System)
1.6 ตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

2. ความสำคัญของการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศต่อการตรวจสอบงบการเงิน
2.1 การทดสอบการควบคุมภายใน (Test of Controls)
2.2 การตรวจสอบเนื้อหาสาระ (Substantive Test)
 
3. การประเมินความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3.1 ความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3.2 ความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Understanding I&T Environment)
3.3 กรอบแนวคิดบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT Risk Management Framework)
3.4 แผนการตรวจสอบทางด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT Auditing Plan)
3.5 ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและสารสนเทศกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Mapping I&T and Business Environment)
3.6 แผนที่ระดับความเสี่ยง (Risk heat map)

4. การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4.1 ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (I&T Physical Security)
4.2 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
4.3 ระบบงานและการบำรุงรักษา (Application System and Maintenance)
4
.4 ระบบฐานข้อมูล (Database System)
4.5 ระบบเครือข่าย (Network System)
4.6 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนกู้คืนระบบ (Business Continuity and Disaster Recovery Plan)
4.7 บริการทางด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศจากบุคคลภายนอก (IT Services from Third Party)

5. การตรวจสอบระบบงาน
5.1 แนวทางตรวจสอบระบบงาน (Auditing Application System Guideline)
5.2 การตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยในระบบงาน (Application Configuration)
5.3 ข้อมูลและการประมวลผล (Data and Transaction Processing)
5.4 การควบคุมการนำเข้า (Input Controls)
5.5 การควบคุมการประมวลผล (Processing Controls)
5.6 การควบคุมรายงาน (Reporting Controls)
5.7 การควบคุมการส่งและการแปลงข้อมูล (Data Interfaces and Conversions)
5.8 เกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบ (Benchmarking to Review)

6. การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอื่นๆ ที่สำคัญ
6.1 การกำกับดูแลความปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Governance)
6.2 การจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ระบบงาน (User Access Management)
6.3 การควบคุมความปลอดภัยการเข้าถึงตามเทคโนโลยี (Technology Based Access Security Controls)
6.4 การพัฒนาระบบที่ปลอดภัย (Secure Systems Development)
6.5 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Incident Response)
6.6 การเข้าถึงระยะไกลและบุคคลที่สาม (Remote Access and Third Parties)
6.7 การรับรู้และการฝึกอบรมของผู้ใช้ระบบงาน (User Awareness and Training)
6.8 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Legal and Regulatory Compliance)

7. เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์และแนวคิดในการตรวจสอบข้อมูล (Analytical tools and data validation concepts)

8.การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างมืออาชีพและมีจริยธรรม (Professional and Ethic IT Audit) 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร. อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์
คุณชัยณรงค์ แก้ววรานนท์ชัย

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba