เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

รหัสหลักสูตร : 21/7208

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

อบรมสัมมนา Course Outline
 

1. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
2. หลักการบริหารงานที่ผู้เป็นหัวหน้าต้องทราบ
3. กิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Learning) : บทบาทการเป็นหัวหน้างานและภาวะผู้นํา

     - ทักษะการสร้างความสัมพันธ์

     - ทักษะ “ผู้นํา” ที่ทําให้ลูกน้องยอมรับ และคนรอบข้างประทับใจ

     - ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ที่นําไปสู่ความสําเร็จของเป้าหมาย

     - ทักษะการทํางานเป็นทีม เพื่อสร้างทีมงานที่มีพลัง

4. องค์ประกอบสําคัญของการเป็นผู้นํา (Leader Composition) : หลักกระบวนการพัฒนาทักษะสู่การ เป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

     - Working Smart : ทักษะในการปฏิบัติ จัดการ และบริหารงาน

     - People Smart : ทักษะในเรื่องการบริหารคน

     - Thinking Smart : ทักษะในความคิด วิเคราะห์ และวางแผน

     - System Smart : ทักษะในการวางระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

     - Communication and Co-Operation Smart : ทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าว จูงใจ การมอบหมายงาน การสอนงาน การจัดการ
       และส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกเพื่อการเป็นต้นแบบแก่ผู้ใต้บังคับัญชา

5. เทคนิคการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน

    ศึกษาทัศนคติและความแตกต่างของบุคคลประเภทต่างๆ
     - มีเหตุผล คิดเชิงบวก มีความสามารถสูง ขยัน มีความมั่นใจในตนเองสูง ขี้สงสัย เงียบ
     - คิดเชิงลบ หุนหันพลันแล่น ถือตนเองเป็นใหญ่ ช่างบ่น

    ศิลปะและแนวคิด ในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและการสร้างแรงบันดาลใจ
     - การสร้างความยอมรับในงาน การกําหนดแผนงานและการมอบหมายงาน
     - การสร้างความสัมพันธ์และทัศนะคติเชิงบวก
     - ศิลปะการสื่อสาร

6. สรุปกิจกรรมต่างๆ ที่หัวหน้างานจะต้องเตรียมความพร้อมนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba