วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2920

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ
  • วิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
  • การรับรู้รายได้เกี่ยวกับรายได้เงินปันผลที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
  • การบันทึกบัญชีเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผล

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลตามหลักบัญชี

2. วิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
   - หลักเกณฑ์ทางการบัญชี เกี่ยวกับส่วนของเจ้าของในเรื่องเงินปันผล ตามกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงิน
   - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกับมติการประกาศจ่ายปันผลที่นักบัญชีต้องพิจารณา
   - เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
   - การจัดประเภทเงินปันผลจ่ายและเงินปันผลระหว่างกาลทางบัญชี
   - การจ่ายเงินปันผลเป็นทรัพย์สิน หุ้น หรือทรัพย์สินอื่น ๆ นอกจากเงินสด
   - การรับรู้รายได้ รายจ่ายสำหรับผู้รับเงินปันผลและผู้จ่ายเงินปันผล

3. การบันทึกบัญชีเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผล
   - เงินสด
   – ตั๋วเงินจ่าย
   - หุ้น

4. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
   - ตราสารทุน
   - เงินสด
   - เงื่อนไขข้อตกลงให้คู่สัญญาเลือกวิธีการชำระ

5. การรับรู้รายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2

6. การแสดงรายการในงบการเงินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเงินปันผล รวมถึงการจ่ายหุ้นให้กับพนักงาน และผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

7. การนำเสนอรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล

8. หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่สำคัญ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลที่นักบัญชีต้องทราบ

9.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba