การใช้ข้อมูลบัญชีการเงินสำหรับผู้บริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

รหัสหลักสูตร : 21/2120

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การใช้ข้อมูลบัญชีการเงินสำหรับผู้บริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายการบัญชีในงบการเงิน
• งบการเงินที่นำมาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจการ
• การนำผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของข้อมูลทางบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจ

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายการบัญชีในงบการเงิน
- เกณฑ์การรับรู้รายได้
- ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง เกณฑ์เงินสด
- การคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง วิธีผลรวมอายุการใช้งาน
- ความสำคัญของนโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- ส่วนของเจ้าของ

3. งบการเงินที่นำมาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจการ (การอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินสำคัญอย่างไร)
- Statement of Financial Position, Income Statement, Retained Earnings Statement, Statement of Changes in Financial Position, Statement of Cash Flow
- ความสัมพันธ์และประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างงบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุน
- ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาบัญชีกำไรสะสมของกิจการ

4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ และเครื่องมือในการวิเคราะห์ ตีความ
- อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)
- อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)
- อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน (Leverage Ratios)
- อัตราส่วนกิจกรรม (Activity Ratios)
- ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินกับส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt Equity Ratio)

5. การนำผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง (ภาคปฏิบัติ)
- การควบคุมต้นทุนต่าง ๆ
- การวัดความสามารถในการทำกำไรของหน่วยงาน
- การบริหารสภาพคล่องของกิจการ
- การบริหารบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ
- ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของกิจการ
- ผลกำไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba