มาตรฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2317

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน
และแนวปฏิบัติทางการบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี   บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี  บัญชี 6 ชั่วโมง
  • วิธีทางการบัญชีของแต่ละประเภทของผลประโยชน์ของพนักงาน
  • เทคนิคการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามบัญชีคณิตศาสตร์ประกันภัย
  • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการประเมินผลประโยชน์พนักงาน

วิทยากรโดย ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์พนักงาน

2. หลักการบัญชีผลประโยชน์พนักงานสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

3. วิธีทางการบัญชีของแต่ละประเภทของผลประโยชน์ของพนักงาน
   - ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
   - ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
   - ความแตกต่างระหว่างโครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้และโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
   - โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้
   - ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
   - ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

4. การเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

5. วิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายและหนี้สินผลประโยชน์พนักงานสำหรับกิจการ

6. เทคนิคการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามบัญชีคณิตศาสตร์ประกันภัย
   - หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ NPAEs
   - การคำนวณภาระผูกพันภายใต้วิธีการประมาณการที่ดีที่สุด
   - สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

7. วิธีการปรับปรุงงบการเงินสำหรับ “การบันทึกบัญชีเงินชดเชยการเลิกจ้าง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานจาก 300 วันเป็น 400 วัน”

8. แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

9. กรณีศึกษาและวิธีการคํานวณต่าง ๆ

10.ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการประเมินผลประโยชน์พนักงาน
   - กิจการมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยการลดจำนวนพนักงานลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเรียกว่า  “การลดขนาดโครงการ”
   - ผลประโยชน์ที่นำเสนอภายใต้โครงการก่อน-หลัง การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือ การจ่ายชำระผลประโยชน์
   - ค่าชดเชยพิเศษ
   - การจ่ายประกันสังคม
   - มติประชุม IAS 19 เรื่องการตั้งผลประโยชน์ของพนักงาน
   - ค่าใช้จ่ายที่ลดลงกับผลประโยชน์ของพนักงานที่นายจ้างจ่ายเพิ่มขึ้น
   -  ค่าตอบแทนที่พนักงานนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานบริษัท

11. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba