การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น

รหัสหลักสูตร : 21/2115

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• เทคนิคการจัดทํางบการเงินที่สามารถนําเสนอข้อมูลต่อการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เทคนิคการใช้ข้อมูลในงบการเงินและการนํางบการเงินมาปรับปรุงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การเงิน
• การอ่านและการวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ

วิทยากรโดย อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

หัวข้อสัมมนา


1. มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   - สมมุติฐานการจัดทำบัญชี และการนำเสนองบการเงิน
   - หลักเกณฑ์ในการจัดทำบัญชีของธุรกิจ
   - หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ทำบัญชี
   - ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
   - องค์ประกอบของงบการเงิน
   - ความสัมพันธ์ของงบการเงิน
   - รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน

2. การนำเสนองบการเงิน
   - งบแสดงฐานะการเงิน
   - งบกำไรขาดทุน
   - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
   - งบกระแสเงินสด
   - หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. การวิเคราะห์งบการเงิน
   - แบบย่อส่วน (Common Size)
   - การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)

4. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
   - อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Rations)
   - อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Activity Rations)
   - อัตราส่วนแสดงความเสี่ยงจากการกู้ยืม (Leverage Rations)
   - อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Rations)

5. การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินเพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ

6. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

7. ความแตกต่างของกำไรในงบกำไรขาดทุน และกำไรในรูปแบบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

8. ข้อจำกัดในการวิเคราะห์งบการเงิน

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 (เดิน 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba