บทบาท HR กับการปรับตัวและพัฒนาระบบงาน เพื่อเตรียมบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ (อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/5212Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรบทบาท HR กับการปรับตัวและพัฒนาระบบงาน

เพื่อเตรียมบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ (อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

• เมื่อบริษัทเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ ฝ่าย HR ต้องปรับบทบาทและเตรียมตัวอย่างไร
• ระบบ HR เดิมที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่ ต้องพัฒนาระบบงานอย่างไร
• ปัญหาที่มักพบและจุดที่ต้องระวังของฝ่าย HR ก่อนเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์

วิทยากรโดย คุณปรีญาพัชร์ อติเรก และ ดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญและบทบาทของ HR กับการเตรียมบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์

2. การเตรียมตัวของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์
(ด้านนโยบาย / ด้านบุคลากร / ด้านเอกสาร / ด้านระบบงาน)

3. แนวทางการพัฒนาระบบงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์
    3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์งานทรัพยากรบุคคล
     - โครงสร้างองค์กร / โครงสร้างตำแหน่งงาน และระดับชั้น
     - Job description /Job Specification
     - การจัดทำการวัดผลการปฏิบัติงานระดับองค์กรและหน่วยงานรวมถึงรายตำแหน่งงาน (KPI)
     - โครงสร้างเงินเดือน
     - การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
     - การจ่ายโบนัส
     - การปรับเงินเดือนพนักงานหลังจากทดลองงานและปรับตำแหน่ง
     - การจัดทำ Career Path
    3.2 การสรรหาพนักงาน
     - แผนอัตรากำลังพลประจำปี
     - การขออนุมัติจ้างพนักงาน / สำนักงาน
     - การสรรหาพนักงานที่เหมาะสม
    3.3 การว่าจ้าง และประเมินผลทดลองงาน
    3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำสรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
    3.5 การอบรมสัมมนา
     - การจัดทำแผนการฝึกอบรมและสัมมนาประจำปี
     - การจัดอบรมสัมมนาภายใน / ภายนอก
    3.6 การโอนย้าย / ปรับระดับพนักงาน
    3.7 การขออนุมัติทำงานล่วงเวลา และการชดเชย
    3.8 การตรวจสอบเวลาเข้า-ออก และการขออนุมัติลางาน
    3.9 การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
    3.10 ผลประโยชน์พนักงาน
     - การขออนุมัติสวัสดิการและผลประโยชน์พนักงานประจำปี
     - การควบคุมการใช้สวัสดิการ
     - การขออนุมัติทบทวนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานประจำปี
     - การแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
    3.11 การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกสถานที่ และการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
    3.12 การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ
    3.13 การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน (ลาออก / เสียชีวิต / เกษียณอายุ / เลิกจ้าง)

4. จุดที่ต้องระวังและปัญหาที่มักพบในการดำเนินงานก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์

5. บทบาทและการดำเนินงานของ HR ที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปเมื่อบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้ว

 
 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

คุณปรีญาพัชร์ อติเรก
ดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba