เจาะประเด็นปัญหาการตรวจสอบสัญญาธุรกิจ

รหัสหลักสูตร : 21/3512

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะประเด็นปัญหาการตรวจสอบสัญญาธุรกิจ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

• การทำสัญญาเป็นนิติกรรมที่กระทำกันอยู่เสมอ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ โดยทั่วไป ผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของ
องค์กรในการทำนิติกรรมสัญญากับ บุคคลภายนอกซึ่งมีผลผูกพันองค์กรและตนเอง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจที่ดีและอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจ ในข้อกฎหมายและนิติกรรมเป็นอย่างดี
• สามารถตระหนักถึงประเด็นซึ่งเป็นสาระสำคัญ
• ปัญหาและข้อควรระวังต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์
• เพื่อป้องกันความผิดพลาด เสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
• หลักสูตรนี้ได้รวบรวมและนําเสนอประเด็นปัญหาในการทํานิติกรรม สัญญาที่สำคัญไว้เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ
และผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับ การทำนิติกรรมสัญญาได้ศึกษา และนำไปเป็นแนวทางในการทำนิติกรรมสัญญา ได้อย่าง
เหมาะสม รัดกุม เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น มั่นใจและมีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ และทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นเกี่ยวกับการตีความสัญญาทำอย่างไร ให้ชัดเจนไม่ต้องตีความสัญญาที่ทำว่าเป็นสัญญาอะไร?

2. ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา หรือ การไม่ปฏิบัติตามสัญญา มีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างไร?

3. ประเด็นเกี่ยวกับวันที่ในการทำสัญญา (กรณีลงว่า..สัญญามีผลวันที่) สามารถใช้ย้อนหลังได้หรือไม่อย่างไร?

4. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกรณีพิพาทหรือขจัดความเสี่ยงกับบุคคลที่ 3 หรือคู่สัญญา

5. ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ชื่อสัญญาที่เกิดขึ้น กรณีชื่อสัญญาที่ระบุไว้กับเนื้อหาในสัญญาไม่สอดคล้องกัน จะมีวิธีพิจารณาสัญญานั้นว่าเป็นสัญญาอะไร อย่างไร?

6. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ “ชื่อสัญญา” มีผลทางกฎหมายอย่างไร? (ชื่อนั้น..สำคัญไฉน)
• สัญญาที่ไม่ได้ระบุชื่อสัญญา
• สัญญาที่มีหลายสัญญาในฉบับเดียวกัน
• การใช้ “ตัวย่อ” ในการใช้เป็นชื่อสัญญา

7. กรณีลูกค้ามีหลายสาขา จะต้องลงชื่อในสัญญาที่ทำไว้ด้วยหรือไม่

8. กรณีที่บริษัท มีสำนักงานใหญ่และสาขา หากต้องการส่งพนักงานไปทำงานที่สาขาที่ต่างประเทศแต่การทำสัญญาได้ระบุไว้ว่า สัญญานี้ใช้บังคับในประเทศไทย ดังนั้นสัญญาที่ทำขึ้นจะใช้บังคับได้กับพนักงานที่ส่งไปอยู่ต่างประเทศได้หรือไม่

9. กรณีลูกค้าระบุชื่อในสัญญา และที่อยู่แต่หากว่าลูกค้าได้ย้ายที่อยู่โดยไม่ได้แจ้งมาทางผู้ทำสัญญาด้วย จะส่งจดหมายที่ระบุไว้ใน สัญญาหรือที่อยู่ใหม่ที่เราติดต่อด้วย

10. ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่ผิดหลักไวยากรณ์จะมีวิธีการใดใช้ในการตีความ

11. ประเภทของสัญญาที่สำคัญที่ต้องเจอเป็นประจำ เช่น สัญญาซื้อขาย, สัญญาจ้างแรงงาน,สัญญาจ้างเหมา , สัญญาเช่าซื้อลิสซิ่ง, สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง, สัญญาการแปลงหนี้ใหม่และอื่นๆ

12. สัญญาบริการพื้นที่กับสัญญาเช่า มีความแตกต่างกันอย่างไร สิทธิในการถือครองทรัพย์สินนั้นอยู่กับใครและจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น สัญญาบริการพื้นที่ หรือสัญญาเช่า

13. ประเด็นเกี่ยวกับจุดแตกต่างระหว่างสัญญาจัดซื้อ กับสัญญาจัดจ้าง มีข้อสังเกตและข้อบ่งชี้ใดบ้าง ที่เป็นข้อสังเกตของสัญญาทั้ง 2 ประเภท

14. ประเด็นที่เกี่ยวกับสัญญาที่ทำขึ้นควรเก็บไว้ที่ใคร เก็บรักษาไว้กี่ปี

15. สัญญาควรทำขึ้นกี่ฉบับ (สำเนาที่มีตัว Copy) ใช้สัญญาหรือสำเนาที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแท้จริงแล้วในทางปฏิบัติเป็นอย่างไร?

16. ประเด็นเกี่ยวกับจุดแตกต่างระหว่างสัญญาจัดซื้อ กับสัญญาจัดจ้าง มีข้อสังเกตและข้อบ่งชี้ใดบ้าง ที่เป็นข้อสังเกตของสัญญาทั้ง 2 ประเภท

17. หากมีการทำสัญญาและเก็บตัวจริงไว้แต่บางครั้งได้ส่งเป็น E-mail อาจจะไม่ได้ส่งเอกสารต้นฉบับให้เซ็นด้วยกรณีดังกล่าวสามารถ นำเอกสารมา ประกอบรวมกันสามารถทำได้หรือไม่หรือต้องนำเอกสารต้นฉบับมาเซ็นทั้งหมด กรณีนี้สัญญานั้นจะยังใช้ได้อยู่ หรือไม่?

18. ประเด็น ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ “ลายเซ็น” ในสัญญาธุรกิจ
• “ลายเซ็น” ทางกฎหมายมีกี่ประเภทอะไรบ้าง
• อำนาจความรับผิดชอบของ “ลายเซ็น” แต่ละประเภท
• เอกสารใดบ้างที่ต้องมี “ลายเซ็น” ใครเป็นผู้เก็บเอกสาร, ใครเป็นผู้มีอำนาจเซ็น

19. ปัญหาที่เกี่ยวกับอากรแสตมป์ควรติดในสัญญาอะไรบ้าง และติดเท่าไหร่ หากติดผิดมีการเสียค่าปรับเงินเพิ่มจำนวนเท่าใด?

20. ต้นฉบับ คู่ฉบับ ใครควรมีหน้าที่เก็บไว้ครอบครอง หากลูกจ้างผลักภาระให้ผู้ว่าจ้างเป็นคนติดอากรแสตมป์แทนผู้ว่าจ้าง แล้วผู้จ้าง จะมีความผิด หรือไม่ ที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์เอง

21. การผิดสัญญาและความรับผิดชอบจากการผิดสัญญา ในกรณีต่างๆ เช่น การมัดจำการชดใช้ค่าเสียหาย เบี้ยปรับการถูกบังคับให้ ปฏิบัติตามสัญญา การชดใช้ดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba