เทคนิคการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) (จ.ระยอง)

รหัสหลักสูตร : 21/1360/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,029 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,778 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-เทคนิคการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี
(ภ.ง.ด.51)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

  • ประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.51) อย่างไรไม่ให้ถูกปรับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สรรพากร
  • Update กฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 และแนวทางปฏิบัติเรื่องพิจารณา “เหตุอันสมควร”
  • การเตรียมเอกสารทางบัญชีและประเด็นการตรวจสอบ Pre-Audit
  • 10 Case ที่สรรพากรตรวจพบ จากการประมาณการขาดไป เกิน 25 %

วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบในการยื่นแบบภ.ง.ด.51

2. Pre-Audit ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.51

3.นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรที่ต้องยื่น ภ.ง.ด.51

4.นิติบุคคลใดบ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51

5. รอบระยะเวลาบัญชีมีผลกระทบการการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 อย่างไร
- รอบระยะเวลาบัญชีไม่ตรงตามปีปฎิทิน ต้องยื่นภ.ง.ด.51 เมื่อใด
- รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายไม่ครบ 12 เดือน
- กรณีเลิกกิจการหรือควบเข้ากันจะนับรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- แจ้งเลิกกิจการแต่ยังไม่ได้ชำระบัญชี
- ขอเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ
- เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีทำให้รอบไม่ครบ 12 เดือน

6. เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการเสียภาษีกึ่งหนึ่งจากการประมาณการกับการเสียภาษีจากกำไรสุทธิกึ่งหนึ่งของรอบบัญชีปีที่แล้ว
- บริษัททั่วไปจะคำนวณจากรายได้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงได้หรือไม่

7.ปัญหาในการใช้อัตราภาษีในการคำนวณที่ไม่เท่ากัน

8.สารพันปัญหาการคำนวณภาษีในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51

9.ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่จะนำมาเครดิตในการคำนวณ ภ.ง.ด.51
- มีวิธีการเครดิตอย่างไร
- กรณียื่นเพิ่มเติมมีสิทธินำภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาหักออกอีกได้หรือไม่

10.“เหตุอันสมควร” ที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม
- กรณีอย่างไรเรียกว่า “เหตุอันสมควร”
- กรณีประมาณการไว้ว่ารายได้ทั้งปีขาดทุนแต่สุดท้ายมีกำไรเนื่องจากมีคำสั่งซื้อโดยไม่คาดคิดจะถือว่าเป็น เหตุอันสมควรหรือไม่
- อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถือเป็นเหตุอันสมควรหรือไม่
- กรณีประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกิน25% เนื่องจาก 6 เดือนหลังบริษัทมีรายได้จากการขายทรัพย์สินของบริษัทถือว่ามีเหตุอันสมควรหรือไม่
- กรณีอัตราภาษีของปีก่อนไม่เท่ากันกับปีที่ยื่น ภ.ง.ด.51 ต้องประมาณการอย่างไร
- การรับจ้างที่ค่าจ้างไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเนื้องาน

11.ผลของการประมาณการกำไรสุทธิคลาดเคลื่อนไปเกิน 25% จะมีผลอย่างไร
- ยื่นเสีย ภ.ง.ด.51 เกินไปจะมีเงินเพิ่มหรือไม่
- วิธีการยื่นเพิ่มเติมของ ภ.ง.ด.51 ยื่นอย่างไร
- ต้องกรอกรายการใหม่ทั้งหมดหรือไม่
- การคำนวณเงินเพิ่มจะเริ่มนับจำนวนเดือนอย่างไร
- การยื่นปรับปรุงแบบภ.ง.ด.51จะสามารถนำหัก ณ ที่จ่ายมาใช้ได้อีกหรือไม่
- การคิดเงินเพิ่มคิดตั้งแต่บาทแรกที่คลาดคลื่อนหรือ คิด จากส่วนต่างของ 25%

12.การวางแผนการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ภ.ง.ด.51 อย่างไรไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม

13.การปรับปรุงและการชำระภาษีเพิ่มเติมกิจการต้องชำระเงินเพิ่มอย่างไรจะขอลดได้หรือไม่
- กรณีรู้อยู่แล้วว่าประมาณการขาดไปเกิน 25% แต่จะไม่ยื่นภ.ง.ด.51 เพิ่มเติมทำได้หรือไม่ จะมีผลอย่างไรถ้าได้ชำระภาษีในแบบภ.ง.ด.50 ครบถ้วนแล้ว
- กรณียื่นแบบไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

14. 10 Case ที่สรรพากรตรวจพบ จากการประมาณการขาดไปเกิน 25%

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

โรงแรม โนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
115 ซอย ศูนย์การค้า 4, ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000
โทรศัพท์ :
0985614930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba