การพิจารณารายการในงบการเงินด้านสินทรัพย์และหนี้สิน ประเด็นที่ผู้ทำบัญชีไม่ควรพลาด (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 23/4152Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


สินทรัพย์และหนี้สิน การพิจารณารายการในงบการเงิน 

ประเด็นที่ผู้ทำบัญชีไม่ควรพลาด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.หลักเกณฑ์การปรับปรุงรายการ Adjusting Entries ที่มีผลกระทบต่องบการเงินประจำปี
   • รายได้ค้างรับ
   • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
   • รายได้รอการตัดบัญชี
   • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
   • ค่าเสื่อมราคา
2. ประเด็นที่ควรนำมาพิจารณารายการบัญชีด้านสินทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  
2.1.เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
         - ความหมายเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
         - เงินลงทุนชั่วคราวที่นำมาแสดงในรายเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
         ได้ต้องมีลักษณะอย่างไร
         - เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันจะแสดงอย่างไรในงบการเงินให้
   2.2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
         - ความหมายของ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
         - เครื่องมือทางการเงินมีความเกี่ยวข้องอย่างไรลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
         - การพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติอย่างไร
         - การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติอย่างไร
   2.3. เงินให้กู้ยืม
         - หลักเกณฑ์ในการปฎิบัติในการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมให้เป็นไป
           ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  2.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16
        - ความหมายของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
        - การตีราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
        -  วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา และการเปิดเผยข้อมูล   
  2.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40
        - ความหมายของ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
        - การตีราคา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
        -  วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา และการเปิดเผยข้อมูล
  2.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
       - ข้อพิจารณาการแสดงรายการสินทรัพย์หมุนเวียนและการเปิดเผยข้อมูล
          ในงบการเงิน
3. ประเด็นที่ควรนำมาพิจารณารายการบัญชีด้านหนี้สินและการเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  
3.1 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
         - ความหมายของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
         - บัญชีเจ้านี้รายตัวไม่ตรงกับบัญชีคุมยอด
         - เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ/หนี้สินการค้าต่างประเทศ
         - เจ้าหนี้มียอดด้านเดบิต
         - เช็คครบกำหนดแล้วไม่มีผู้รับ
         - รายการเจ้าหนี้ที่ควรตั้งหนี้แต่ยังไม่ได้ตั้งหนี้
     3.2 การประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37
          - ความหมายของการประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
          - ความหมายของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
          - วิธีการปฏิบัติเรื่องภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
   3.3 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
         - ข้อพิจารณาการแสดงรายการหนี้สินหมุนเวียนและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba