ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2284

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง PAEs/NPAEs
• การแก้ไขรายการที่ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี/ข้อผิดพลาดสำหรับ PAEs/NPAEs
• ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1.มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง PAEs/NPAEs
- กรอบแนวคิดสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

2.ประเด็นทางบัญชีที่แตกต่างกัน PAEs/NPAEs
- รายได้การขายสินค้า
- รายได้บริการ
- การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
- ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

3.ปัญหาด้านรายได้ ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้น
- ธุรกิจการผลิต
- ธุรกิจการบริการ
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจการค้าทั่วไป
- ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
- ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

4.การแก้ไขรายการให้ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี/ข้อผิดพลาดสำหรับ PAEs/NPAEs

5.การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
- ภาพรวมรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์อย่างไรเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของกิจการ ให้สอดคล้องกัน
- การรับรู้รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางบัญชี
- การรับรู้ค่าใช้จ่ายระยะยาว ตามสัญญาเกินกว่า 1 ปี
- การรับรู้รายได้อื่นที่เกิดจากการนำเงินไปหาประโยชน์ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าสิทธิ กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน Forward Contracts บันทึกบัญชีอย่างไร
- รายได้ที่ถึงกำหนดได้รับเงิน แต่ยังไม่ได้รับเงินทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
- รายได้ค่าบริการเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี รับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีอย่างไร
- รายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการบริษัทในเครือต่ำกว่าหรือเสมอราคาทุน

6.ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี
- หลักเกณฑ์ในการจำแนกค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าใช้จ่ายพนักงาน สวัสดิการพนักงาน นักบัญชีพิจารณาจากหลักฐานใด
- ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์พนักงาน
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา การเรียน และ นันทนาการ
- การตีราคา NRV สินค้าคงเหลือปลายงวด กับผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba