การจัดเตรียมข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีเพื่อการปิดบัญชีอย่างถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 21/2903

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดเตรียมข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีเพื่อการปิดบัญชีอย่างถูกต้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• การรับรู้รายได้ ก่อนการปิดบัญชี และการจัดเตรียมเอกสารก่อนการปิดบัญชี
• เทคนิคการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและการจัดประเภทของค่าใช้จ่าย
• ข้อควรระมัดระวังในการปิดบัญชีให้ถูกต้อง

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา


1. หลักการทบทวนการรับรู้รายได้ ก่อนการปิดบัญชี เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

2. วิธีการตรวจสอบและการจัดประเภทค่าใช้จ่าย

3. แนวทางในการปรับปรุงรายการและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

4. หลักการประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่มักจะเกิดขึ้น

5 ทบทวนรายการและการประมาณการให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง
- รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenue)
- รายได้ค้างรับ (Accrued Revenue)
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)
- การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account)
- ค่าเสื่อมราคา (Depreciation Expenses)
- วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (Supplies Used)

6. วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
- การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
- การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
- จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือเพื่อนำไปกำหนดนโยบายการบัญชี

7. หลักการพิจารณา/การจัดจำหน่าย/การเลิกใช้และการขายซากสินทรัพย์
- การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี และวิธีการบันทึกบัญชี
- การแสดงรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

8. เอกสารที่ต้องจัดเตรียมก่อนการปิดบัญชี
- รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน ใบเพิ่มพนักงาน เพื่อคำนวณภาษีเงินได้พนักงานและประกันสังคม
- งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินปีก่อน
- รายการปรับปรุงต่าง ๆ
- รายงานสินค้าคงเหลือ
- รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร
- เอกสารทางบัญชี เช่น ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย และใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

9. บทสรุปและข้อควรระมัดระวังในการปิดบัญชีให้ถูกต้อง

10.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนหลวง ร.9 ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba