การวางแผนภาษีของธุรกิจในยุคของการปรับเปลี่ยน (Tax Planning Transformation)(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8034/2Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนภาษีของธุรกิจในยุคของการปรับเปลี่ยน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ

 วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1.ภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการและผลทางภาษี

2.การให้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของภาษีที่จะกระทบต่อกิจการ

3.ระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการและการเสียภาษี

4.เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการวางแผนภาษี

5.การวางแผนภาษีนิติบุคคล
- รายได้-รายจ่าย
- การประมาณกำไรสุทธิ
- การใช้เครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- การใช้ขาดทุนสะสม
- การขอส่งเสริมการลงทุน
- การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างคุ้มค่า

6.การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- การเลือกวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์
- การวางแผนในการทำสัญญาเพื่อประหยัดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- การขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

7.การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- Tax Point กับการวางแผนภาษี
- การวางแผนภาษีจากการออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- การขอคืน/การเครดิตภาษี

8.การวางแผนภาษีจากกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการเสียภาษีทั้งหมดของกิจการ

9.การบริหารจัดการสต็อกสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและภาษีสูง

10.ตัวอย่างสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการเสียภาษี และการวางแผนภาษีของกิจการ
จะปรับอย่างไร


 เงื่อนไข


1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ใน
ระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba