การจัดประเภทรายการทางบัญชีเพื่อปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงินแบบมืออาชีพ Workshop

รหัสหลักสูตร : 21/2221/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดประเภทรายการทางบัญชีเพื่อปิดบัญชี
และการจัดทำงบการเงินแบบมืออาชีพ Work Shop


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้mำบัญชี  บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

• เพื่อให้นักบัญชีได้เข้าใจถึงประเด็นทางบัญชีที่สำคัญในการจัดทำงบการเงิน
• เพื่อให้นักบัญชีทราบถึงความแตกต่างของรายการทางบัญชี กับหลักภาษีอากร
• เพื่อให้นักบัญชีปรับปรุงรายการได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการกระทบยอดรายการสำคัญในงบการเงิน

 วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

Section 2 การจัดประเภทรายการทางบัญชีเพื่อปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงินแบบมืออาชีพ Work Shop
1. การตรวจรายการเพื่อกระทบยอดรายการบัญชีที่สำคัญ (Reconcile)
  
- งบทดลองก่อนการปิดบัญชี
   - เงินสดคงเหลือในมือ
   - เงินสดและเงินฝากธนาคาร
   - บัญชีลูกหนี้
   - สินค้าคงเหลือ
   - สินทรัพย์ถาวร
   - บัญชีเจ้าหนี้
   - บัญชีสินทรัพย์ และ หนี้สิน
   - ภาษีซื้อ และภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด
   - ภาษีขาย และภาษีขายรอเรียกเก็บ
   - รายได้/ค่าใช้จ่ายที่สำคัญ เช่น ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2. การจัดทำงบการเงินตามรูปแบบของ e-Filling
  
- องค์ประกอบของงบการเงินที่ต้องนำเสนอ
   - รูปแบบรายการย่อของงบการเงินที่ต้องนำเสนอ
   - คำอธิบายของรายการย่อของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และ ค่าใช้จ่าย
   - การ Grouping รายการผังบัญชีในงบทดลอง ตามรูปแบบรายการย่อที่ต้องนำเสนอในงบการเงิน
   - การจัดประเภทของรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. Workshop การ Grouping งบการเงินตามรูปแบบรายการย่อ และการจัดทำงบการเงิน

4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba