เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/7253Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,531 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,066 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร



เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ
สำหรับงานบริการ


(อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

 

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

      “การสื่อสารเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจ และนํามาซึ่งความสําเร็จ” ขั้นตอนเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในการสื่อสารที่ช่ำชอง การใช้ภาษา น้ำเสียง และอากัปกิริยาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
ที่ต้องการสื่อ สิ่งเหล่านี้จะปรากฎอยู่ในหลักสูตรน้ีเพื่อส่งเสริมทักษะตลอดจนเทคนิควิธีการพูดกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมสร้างสรรค์และน่าประทับใจ

หัวข้อสัมมนา

Part 1

1.ความสําคัญของการพูดเพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ

2.ทัศนคติ คุณสมบัติ และศักยภาพในการพูดของผู้ให้บริการ

3.หลักมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

4.วิธีการสังเกตประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

5.โครงสร้างการพูด และการเลือกคําพูดเชิงบวกที่มีผลต่อการรับรู้และสร้างความพึงพอใจในงานบริการ

6.การสร้างภาษาบริการ (Service Dictionary) ที่เป็นรูปแบบเฉพาะขององค์กร

7.ลักษณะของภาษาหรือคําวิบัติที่ก่อให้เกิดการโต้แย้งกับลูกค้า

Part 2

1.สิ่งที่นักพูดในงานบริการต้องเผชิญยอมรับและทําความเข้าใจก่อนพูดกับลูกค้า

2.ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ
    -  การแนะนําตนเอง  

    -  การพูดเพื่อเปิดใจ โน้มน้าวจูงใจ

    -  การใช้คําพูดที่กระตุ้นอารมณ์ดี

    -  การตอบสนองต่อความต้องการ

    -  การปิดการสนทนาอย่างมืออาชีพ

    -  การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ และการพูดคุยแบบเผชิญหน้า

    -  การแนะนําผู้ร่วมสนทนา

    -  การรับมือกับคําตําหนิ

    -  การให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า

    -  การอํานวยความสะดวก

3.การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดกับลูกค้า
    -  การสบตา (Eye Contact) ขณะพูดกับลูกค้า

    -  การพูดกับการใช้ภาษากาย (Body Language)

    -  การฟังลูกค้าและการแสดงถึงความสนใจ การรับรู้

    -  จังหวะ น้ําเสียง สีหน้า ที่แสดงถึงความเป็นมิตร

    -  การรู้เท่าทันและการควบคุมอารมณ์สถานการณ์

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba