การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/92105/03

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 642 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และ รายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6.30 ชม.


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด 8 บทเรียน
• ความยาว 6.45 ชั่วโมง

รายละเอียดหลักสูตร
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• เนื้อหาทั้งหมด 8 บทเรียน
• ความยาว 6.45 ชั่วโมง
• สามารถเอกสารประกอบการหลักสูตร
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลาเรียน 60 วัน
• ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (21 ข้อขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
• สามารถมีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

บทที่ 1 วัตถุประสงค์ ของรายงานทางการเงิน

บทที่ 2 ความเข้าใจพื้นฐาน หลักการ เกณฑ์การรับรู้รายการ
        - ความเข้าใจพื้นฐาน หลักการ เกณฑ์การรับรู้รายการ
        - หลักการเกณฑ์การรับรู้รายการ
        - หลักการพื้นฐานองค์ประกอบของงบการเงิน
        - ประเด็นที่ต้องพิจารณา
        - วิเคราะห์รายการ – หลักการบัญชีคู่
        - สินทรัพย์
        - หนี้สิน
        - ส่วนของเจ้าของ
        - รายได้
        - ค่าใช้จ่าย

บทที่ 3 ลักษณะเชิงคุณภาพที่สำคัญของงบการเงิน
        - ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
        - ความเข้าใจได้
        - ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
        - ความเชื่อถือได้
        - การเปรียบเทียบกันได้
        - ข้อสมมุติทางการบัญชี

บทที่ 4 วงจรของการบันทึกบัญชี
        - ความเข้าใจโดยทั่วไป
        - ปรับแนวคิด – วงจรการบันทึกบัญชี
        - การจัดบัญชีเพื่อให้ได้งบการเงิน

บทที่ 5 การวางระบบบัญชีการควบคุมภายใน
        - ความสำคัญของระบบบัญชี ที่นักบัญชี และผู้บริหารควรทราบ
        - ประเภทของการวางระบบบัญชี
        - ความหมายของระบบบัญชี
        - หลักการบัญชี - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
        - การวางระบบบัญชี
        - กระบวนการ
        - ความสัมพันธ์ – ระบบบัญชี
        - ลำดับขั้นตอน ในการวางระบบบัญชี
        - คำถามในการสัมภาษณ์ระบบ
        - นำแนวเทคนิค การใช้คำถาม 5W2H
        - ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบบัญชี - ที่ร่างขึ้นมาใหม่
        - การเตรียมการก่อนการวางระบบบัญชี
        - ตัวอย่าง – ระบบบัญชีการขายในประเทศ
        - ตัวอย่าง – ระบบบัญชีการจัดซื้อในประเทศ

บทที่ 6 ระบบเอกสาร แบบฟอร์ม
        - เอกสาร แบบฟอร์ม
        - ลักษณะของเอกสารที่ดี
        - การกำหนด – เอกสารแบบฟอร์ม
        - แบบฟอร์มต่างๆ

บทที่ 7 ตัวอย่างแต่ละระบบงานที่สำคัญ
        - วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีขายและควบคุมลูกหนี้
        - ข้อควรพิจารณา ในการวางระบบบัญชีขาย และควบคุมลู
        - วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีรับเงิน
        - ข้อควรพิจารณา ในการวางระบบบัญชีรับเงิน
        - วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีจัดซื้อและควบคุมเจ้าหนี้
        - ข้อควรพิจารณา ในการวางระบบบัญชีจัดซื้อและควบคุมเจ้าหนี้
        - วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีการจ่ายเงิน
        - ข้อควรพิจารณา ในการวางระบบบัญชีการจ่ายเงิน
        - วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีการควบคุมสินทรัพย์ถาวร
        - ข้อควรพิจารณา ในการวางระบบบัญชีการควบคุมสินทรัพย์ถาวร

บทที่ 8 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
        - ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
        - หลักการสำคัญของจรรยาบรรณ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:30 0:0 6:30 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba