ประเด็นสำคัญการจัดทำงบการเงินและการเตรียมตัวก่อนนำส่งงบการเงินประจำปี

รหัสหลักสูตร : 21/92143/03

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


ประเด็นสำคัญการจัดทำงบการเงินและการเตรียมตัวก่อนนำส่งงบการเงินประจำปี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 7 ชั่วโมง

อื่นๆ 30 นาที

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 7 ชั่วโมง

อื่นๆ 30 นาที

รายละเอียดหลักสูตร

• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• เนื้อหาทั้งหมด 6 บทเรียน
• ความยาว 7 ชั่วโมง 30 นาที  
• สามารถเอกสารประกอบการหลักสูตร
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลาเรียน 60 วัน
• ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (21 ข้อขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

บรรยายโดย อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

หัวข้อสัมมนา

1. การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

 • งบการเงินฉับสมบูรณ์
 • ประเด็นการจัดทำงบการเงินทั้ง 5 งบ

2. ประเด็นสำคัญของการแสดงรายการเด้านสินทรัพย์

 • TAS 2 สินค้าคงแหลือ
 • TAS 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 • TAS 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 • TAS 40 อสังหารริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

3.  ประเด็นสำคัญของการแสดงรายการเด้านหนี้สิน

 • TAS 37 ประการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 • TFRIC1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมของการจัดทำงบการเงิน หนี้สิน

4. ประเด็นสำคัญของการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุน

 • หลักในการจัดทำงบกำไรขาดทุน & งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5. การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing

 • วิธีการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing
 • ข้อควรระวังในการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing

6. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
1:0 1:0 1:0 1:0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba