สรุปประเด็นที่สำคัญและปัญหาที่พบในเชิงปฏิบัติของ TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16

รหัสหลักสูตร : 21/2287

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

สรุปประเด็นที่สำคัญและปัญหาที่พบในเชิงปฏิบัติ
ของ TFRS 9, TFRS 15
และ TFRS 16


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง


• สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน
• สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
• สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 สัญญาเช่า
• ประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบในเชิงปฏิบัติของ TFRS 9, TFRS15, TFRS16 มาใช้

วิทยากรโดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปประเด็นสำคัญ TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
   - การจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
   - การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก และวัดมูลค่าภายหลังของราคาทุนตัดจำหน่ายมูลค่ายุติธรรม
   - การเปลี่ยนแปลงและจัดประเภทรายการ
   - การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
   - การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน

2. สรุปประเด็นสำคัญ TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
   - ตัวแบบ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ตามTFRS 15
   - การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
   - การให้บริการ
   - การให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์สินของกิจการ
   - การรับรู้รายได้ กรณีธุรกรรมซับซ้อน
   - ตัวอย่างและข้อควรระวังในการรับรู้รายได้

3. สรุปประเด็นสำคัญ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
   - การจัดประเภทของสัญญาเช่าที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
   - การแสดงรายการบนงบฐานะการเงิน
   - ผลกระทบต่อการนำเสนองบการเงิน
4. ประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบในเชิงปฏิบัติของ TFRS 9, TFRS15, TFRS16 มาใช้

5. ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba