ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2284

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

ตชะ

CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง PAEs/NPAEs
• การแก้ไขรายการที่ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี/ข้อผิดพลาดสำหรับ PAEs/NPAEs
• ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี

วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง PAEs/NPAEs
  
- กรอบแนวคิดสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

2. ประเด็นทางบัญชีที่แตกต่างกัน PAEs/NPAEs
  
- รายได้การขายสินค้า
   - รายได้บริการ
   - การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
   - ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

3. ปัญหาด้านรายได้ ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้น
 
  - ธุรกิจการผลิต
   - ธุรกิจการบริการ
   - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
   - ธุรกิจการค้าทั่วไป
   - ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
   - ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

4. การแก้ไขรายการให้ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี/ข้อผิดพลาดสำหรับ PAEs/NPAEs

5. การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
  
- ภาพรวมรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์อย่างไรเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของกิจการ ให้สอดคล้องกัน
   - การรับรู้รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางบัญชี
   - การรับรู้ค่าใช้จ่ายระยะยาว ตามสัญญาเกินกว่า 1 ปี
   - การรับรู้รายได้อื่นที่เกิดจากการนำเงินไปหาประโยชน์ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าสิทธิ กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
   - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน Forward Contracts บันทึกบัญชีอย่างไร
   - รายได้ที่ถึงกำหนดได้รับเงิน แต่ยังไม่ได้รับเงินทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
   - รายได้ค่าบริการเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชีรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีอย่างไร
   - รายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการบริษัทในเครือต่ำกว่าหรือเสมอราคาทุน

6. ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี
 
  - หลักเกณฑ์ในการจำแนกค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
   - ค่าใช้จ่ายพนักงาน สวัสดิการพนักงาน นักบัญชีพิจารณาจากหลักฐานใด
   - ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์พนักงาน
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
   - ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา การเรียน และ นันทนาการ
   - การตีราคา NRV สินค้าคงเหลือปลายงวดกับผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba