แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ (Deferred Tax) (หลักสูตรใหม่ปี 2567) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2215Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,387 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 
แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ (Deferred Tax)
(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  • Update มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ (บังคับใช้ปี 2567)
  • การรับรู้รายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
  • การเปิดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

วิทยากรโดย ดร.วรศักดิ์  ทุมมานนท์

หัวข้อสัมมนา

1. Update มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ บังคับใช้ปี 2567
    - ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการเดียวกัน

2. ขอบเขตของการปฏิบัติและความหมายของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    2.1 ค่าใข้จ่ายภาษีเงินได้ รายได้ภาษีเงินได้
    2.2 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    2.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    2.4 ฐานภาษีของสินทรัพย์ หนี้สิน
    2.5 กำไรขาดทุนทางบัญชีกับภาษี

3. ฐานภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
   3.1 สินทรัพย์
   3.2 หนี้สิน
   3.3 งบการเงินรวม
   3.4 ผลต่างภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่อาจเกิดขึ้น

4. การรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบัน

5. การรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
   5.1 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีเงินได้
      - การรับรู้เมื่อเริ่มแรกชองสินทรัพย์และหนี้สิน
   5.2 ผลแตกต่างชั่วคราวที่นำไปหักภาษีเงินได้
      - การรับรู้เมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สิน
   5.3 ผลขาดทุนทางภาษีและเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
   5.4 การนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้มาประเมินใหม่
   5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วมและส่วนได้เสียการร่วมการงาน

6. การวัดมูลค่าการรับรู้ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันและภาษีเงินได้

7. การแสดงรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    - สินทรัพย์
    - หนี้สิน
    - ค่าใช้จ่าย

8. ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba