การออกแบบ Training Roadmap เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

รหัสหลักสูตร : 21/7183

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการออกแบบ
Training Roadmap เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

 

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญและประโยชน์ของการออกแบบเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) ต่อพนักงาน
    และองค์กร

- การเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- การบริหารจัดการ ดูแลรักษา และพัฒนาพนักงาน
- การบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จองค์กร
- สิทธิประโยชน์จากการอบรมพนักงานและแนวทางการลดค่าใช้จ่ายองค์กร
- การแข่งขันและความได้เปรียบทางธุรกิจ

2. การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need Analysis) ส่วนที่เกี่ยวข้องและสำคัญ
    ต่อการจัดทำ Training Roadmap

3. ความเชื่อมโยงกันของ Training Roadmap กับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)

4. ความแตกต่างระหว่าง Training Roadmap กับแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
    Plan-IDP)

5. กระบวนการออกแบบ Training Roadmap อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าต่อองค์กร

  5.1 ประเภทของสมรรถนะ (Competency) และการกำหนด Competency ของตำแหน่งงาน

  5.2 การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมบนพื้นฐานของ Competency

- Core Competency Course
- Functional Competency Course
- Managerial Competency Course 

  5.3 การวางผัง Training Roadmap ระยะยาว

- การจัดลำดับความสำคัญของหลักสูตร
- การกำหนดหลักสูตรในช่วงเวลา 3-5 ปี

  5.4 การจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (Course Outline)

- การกำหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม
- การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม

6. การเลือกประเภทการอบรม (Internal / External Training) ให้เหมาะสมกับการจัดทำ Training
    Roadmap

7. การบริหารงบประมาณการอบรมและช่วงเวลาฝึกอบรมที่เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละส่วนงาน

8. Workshop: การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม เส้นทางการฝึกอบรม และการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร

9. ข้อควรระวังและปัญหาที่พบบ่อยในการออกแบบเส้นทางการฝึกอบรม พร้อมแนวทางแก้ไข

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีนานา ทางออกที่ 3 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba