การจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน การรายงานทางการเงินที่สำคัญ (5 ฉบับ)

รหัสหลักสูตร : 23/4178

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,498 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ (5 ฉบับ)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

บรรยายโดย ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

หัวข้อสัมมนา

1. การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (TAS 8)
- สรุปสาระสำคัญประเด็นที่เปลี่ยนแปลง เรื่อง คำนิยามของประมาณการทางบัญชี
- มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการกำหนดนโยบายการบัญชี และกิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเมื่อใด
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะส่งผลกระทบต่องบการเงินอย่างไรและต้องทำการปรับปรุงงบการเงินอย่างไร

2. การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(TAS 16)
- สรุปสาระสำคัญประเด็นที่เปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- การซื้อที่ดินพร้อมอาคาร จะต้องแยกมูลค่าที่ดินออกจากอาคารหรือไม่ มีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีอย่างไร
- ซื้ออาคารชุด พร้อมที่ดิน (คอนโด) จะต้องแยกมูลค่าของที่ดินออกจากอาคารหรือไม่
- กิจการจะต้องคิดค่าเสื่อมราคาเส้นตรงเสมอไปหรือไม่ มีหลักเกณฑ์เลือกวิธีคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไร
- กิจการจะเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อใด และจะหยุดคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เมื่อใด
- การแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์เพื่อคิดค่าเสื่อมราคาจะต้องทำกับสินทรัพย์ทุกชนิดหรือไม่

3.การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (TAS 37)
- สรุปสาระสำคัญประเด็นที่เปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
- ประมาณการหนี้สินกิจการจะต้องทำหรือไม่ และจะจัดอยู่ในประเภทหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน
- เมื่อลูกหนี้ถึงกำหนดชำระเงิน แต่ไม่สามารถชำระเงินได้กิจการจะตัดจำหน่ายหนี้สูญได้อย่างไรบ้าง
- วิธีการตั้งประมาณการหนี้สงสัยจะสูญและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ประโยชน์ของการจัดทำประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ต่อข้อมูลในงบการเงิน

4.การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15)
- สรุปสาระสำคัญประเด็นที่เปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
- หลักการทั่วไปของการรับรู้รายได้จากทำสัญญาที่ทำกับลูกค้าตาม TFRS 15
- วิธีการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าทั่วไป ขายสินค้าโดยการส่งออก ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง
และขายสมาชิกหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
- การให้บริการที่มีระยะสัญญาและการดำเนินงานยาวเกิน 1 รอบบัญชี จะรับรู้รายได้อย่างไร
- ปัญหาการรับรู้รายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ขายอสังหาริมทรัพย์ หรือกิจการผ่อนชำระ
มีหลักเกณฑ์อย่างไร
- กิจการจะรับรู้รายได้เมื่อได้รับเงินทำได้หรือไม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไรในการบันทึกบัญชี

5 .ประเด็นสำคัญของการแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินค้าคงเหลือ (TAS 2)
- การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับมีหลักเกณฑ์อย่างไร
- ประเภทของสินค้าคงเหลือ และการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
- การบันทึกบัญชี และวิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
6.
คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีบางยี่ขัน ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 900 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba