ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ e-Payment, e-Withholding Tax, e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Stamp และ e-Filing

รหัสหลักสูตร : 21/1690

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
e-Payment, e-Withholding Tax, e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Stamp และ e-Filing

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี  อื่นๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี  อื่นๆ 6 ชม. 

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1.สรุปสาระสำคัญและ พ.ร.บ. e-Payment

2.ระบบ e-Payment ที่เกี่ยวข้องกับ

2.1 การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

- จากรายได้ที่หน่วยงานขายสินค้าหรือให้บริการประชาชน

- รับคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม และการรับคืนเงินงบประมาณที่จ่ายไปแล้วจากบุคลากรในสังกัดหรือ
บุคคลภายนอก

- การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน

- การรับเงินและการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

- การรับคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืม

- การรับคืนเงินงบประมาณที่จ่ายไปแล้ว

- การรับคืนเงินนอกงบประมาณฝากคลังที่จ่ายไปแล้ว

- ให้ตัวกลางรับเงินแทนต้องออกใบกำกับภาษี หรือใบรับเงินอย่างไร

2.2 ช่องทางการรับชำระเงิน

2.3 การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

- การจ่ายเงินเพื่อเป็นเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใด

- การจ่ายเงินของส่วนราชการสำหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน

- การจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืนเงินทดรองราชการ

- การจ่ายเงินยืม

- การจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา

- การจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้

3.การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และระบบ e–Withholding Tax ที่สัมพันธ์กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

- การยื่นแบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1 ก และ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ ผ่านระบบ e-filing และ ระบบ e-withholding tax

- การจ่ายเงินให้บุคคลภายนอก

- การจ่ายเงินตามสัญญาต่างๆ ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

4.การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สำหรับหน่วยงานที่ขายสินค้าและให้บริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

- รูปแบบและวิธีการยื่นคำขอจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษา

5.e-stamp 23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาของหน่วยงานภาครัฐ

6.หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางภาษี ใบกำกับภาษี ใบรับ และเอกสารอื่น ที่ต้องมี จัดทำ หรือใช้ตามกฎหมายของกรมสรรพากร (e-Filing)

6.1 เอกสารหลักฐานหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายภาษีอากร

- แบบ

- รายงาน

- บัญชี

- ใบกำกับภาษีใบรับ เอกสารหรือหนังสืออื่นใด

6.2 e-Filing การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

- การยื่นรายการหรือเอกสารและการจัดทำเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- สรุปกระบวนการจัดทำและนำส่งเอกสารผ่านระบบ e-filing กรมสรรพากร

- ประเภท ลักษณะ รูปแบบการระบุและการพิสูจน์ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

- การจัดทำให้เอกสารหลักฐานหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้ถูกต้องครบถ้วน และใช้อ้างอิงได้ภายหลัง

- ลักษณะของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องเตรียมเพื่อเชื่อต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์กับของกรม สรรพากร

- วิธีการ เงื่อนไข ระยะเวลาในการจัดเก็บ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba