การวางแผนภาษีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล พร้อมการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50

รหัสหลักสูตร : 21/1670

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,029 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,778 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนภาษีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
พร้อมการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 

 

บรรยายโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา


1. ภาระภาษีทั้งระบบของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ผู้ประกอบกิจการรับเหมาต้องทราบ
     - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
     - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
     - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
     - ภาษีธุรกิจเฉพาะ
     - อากรแสตมป์
2. บุคคลธรรมดาประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานวางระบบ มีภาระภาษีอย่างไรบ้าง
     - ต้องรับรู้รายได้อย่างไร
     - ต้องทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือไม่
     - กรณีมีรายจ่ายมากกว่าที่กฎหมายให้อัตราเหมา จะลงรายจ่ายตามจริงได้หรือไม่ เอกสารที่ต้องใช้พิสูจน์
     - รับงานและมีคนงาน ได้รับเงินค่าจ้างโดยใบหักเป็นชื่อบุคคลคนเดียวจะต้องรับรู้รายได้อย่างไร
(เฉลี่ยต่อคน/รับรู้ทั้งก้อน)
     - รับเหมางานบางส่วนโดยไม่ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นส่วนสาระสำคัญจะถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(7) หรือไม่
     - มีรายได้จากงานรับเหมาเกิน 1,800,000 บาท ต้องเข้าสู่ระบบ VAT หรือไม่ เมื่อใด
     - จดทะเบียนมูลค่าเพิ่มแต่ไม่ออกใบกำกับภาษี มีผลอย่างไร
3. การวางแผนเกี่ยวกับการรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่ายของกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน
     - มีวิธีการรับรู้รายได้อย่างไร
     - การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จมีวิธีการคำนวณอย่างไร
     - การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จวิธีใดที่ไม่ถูกสรรพากรตรวจสอบ
          * คำนวณอัตราส่วนต้นงาน งานที่เกิดขึ้นแล้วกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้
          * สัดส่วนของงานที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
          * ประเมินอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จโดยวิศวกร
     - การรับรู้รายได้เงินประกันผลงาน เงินมัดจำ เงินจอง ต้องรับรู้รายได้อย่างไร
     - เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากผู้รับโอนสิทธิการเช่า ถือเป็นเงินได้ประเภทใด
     - เศษวัสดุคงเหลือจากการรับเหมาถ้าไม่ได้นำไปใช้ในงานต่อไปต้องรับรู้รายได้หรือไม่
     - วางเงินประกันซองเพื่อประมูลงานจะลงรายจ่ายได้หรือไม่อย่างไร
     - รายจ่ายที่จ่ายหลอกๆ แต่มีใบเสร็จมาพิสูจน์ลงรายจ่ายได้หรือไม่
     - จ่ายเงินใต้โต๊ะให้วิศวกรที่เป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างจะลงรายจ่ายได้หรือไม่
     - จ่ายค่าจ้างล่วงหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องลงรายจ่ายอย่างไร
     - ค่าน้ำ ค่าไฟที่ใช้ในระหว่างก่อสร้างถือเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
     - ก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อให้คนงานพักอาศัย ลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
     - กรณีให้พนักงานเบิกเงินล่วงหน้าจะลงรายจ่ายอย่างไร
     - ค่าทางด่วนที่พนักงานต้องจ่ายไปเพื่อติดต่องานลงรายจ่ายได้หรือไม่
     - ค่าน้ำมันรถยนต์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์
     - ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน/ค่า OT
     - ค่าถมดินลงรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่
     - กรณีซื้อวัสดุอุปกรณ์กับบุคคลธรรมดาได้รับเป็นบิลเงินสดลงรายจ่ายได้หรือไม่

4. การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน
     - ไม่อยากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องปฏิบัติอย่างไร
     - รับเหมาช่วงต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
     - ได้รับเงินจากการโอนสิทธิงานรับเหมาต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
     - จ่ายค่าถมดินจะต้องหักภาษีหรือไม่ ถือเป็นสินค้าหรือบริการ
     - บริษัทประกอบกิจการรับเหมาและขายวัสดุสินค้า สรรพากรจะมองเป็นงานรับจ้างและถูกหัก 3 % ทั้งก้อนหรือไม่
     - แยกบิลค่ารับจ้างกับค่าวัสดุก่อสร้างออกจากกันต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
     - เงินประกันผลงาน (Retention) ที่ถูกหักไว้จากเงินค่างวดในแต่ละงวดต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
5. ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม การออกใบกำกับภาษี และการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
     - Update กฎหมายเกี่ยวกับการออกและใช้ใบกำกับภาษี
     - ขุดหน้าดินไปขายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
     - ได้รับเงินล่วงหน้าต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
     - เมื่อได้รับเงินประกันผลงานคืนต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
     - ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากทำสัญญาก่อสร้างกับส่วนราชการ จะจัดทำใบกำกับภาษีได้หรือไม่
     - บริษัทมีไซต์งานอยู่ต่างจังหวัด มีที่พักคนงานเก็บเครื่องไม้เครื่องมือใบกำกับภาษีซื้อ ค่าไฟฟ้าและประปา สามารถขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
     - นิติบุคคลต่างประเทศว่าจ้างบริษัทให้ก่อสร้างในไทย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
     - ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างกับบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยนำวัสดุก่อสร้างเข้าเขตปลอดอากรได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่
     - ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยรวมถึงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในเขตปลอดอากรจะต้องเสียในอัตราร้อยละเท่าใด
     - ขณะทำสัญญาจนกระทั่งสร้างเสร็จยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ขณะรับเงินบริษัทได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
     - กรณีมีลูกค้าอยู่ในต่างประเทศ และก่อสร้างในต่างประเทศบริษับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่
     - ทำสัญญาก่อสร้างอาคารกับส่วนราชการ โดยมีข้อกำหนดให้มีการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) บริษัทเบิกเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญา (ค่า K) จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ และมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
     - ก่อสร้างในที่ดินของผู้ว่าจ้าง และได้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีของการไฟฟ้าออกชื่อ-ที่อยู่ของผู้ว่าจ้างมีสิทธินำมาใช้เป็นค่าใช้จ่าย และเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่
     - ต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่
     - มีผู้รับเหมารายย่อยมารับช่วงดำเนินงานบางส่วนโดยให้บริษัทช่วยเหลือในการหาอุปกรณ์ ถ้าบริษัทซื้อสินค้ามาแล้วขายให้กับผู้รับเหมารายย่อยจะออกใบกำกับภาษี ในราคาทุนหรือราคาตลาด
6. กรณีเกิดปัญหาระหว่างก่อสร้าง รับเหมางานจะมีภาระภาษีอย่างไร
     - เรียกเก็บค่าเสียหายกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
     - ก่อสร้างอาคารไม่ได้มาตรฐานทำให้เกิดความเสียหายต้องมี VAT หรือไม่
     - ผู้รับจ้างทำงานเกินกำหนดเวลาเรียกเก็บค่าเสียหาย
     - ผู้รับจ้างใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน
     - ค่าเสียหายที่ได้รับต้องรับรู้รายได้หรือไม่
7. การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
     - สร้างบ้านให้ลูกค้าที่ซื้อที่ดินในโครงการจัดสรรที่ดินของบริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ
     - การรับเหมาก่อสร้าง และสัญญาเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ต้องปิดอากรแสตมป์เท่าไร
     - กรณีทำสัญญารับเหมางานที่ต่างประเทศโดยไม่ได้นำสัญญาเข้ามาในไทยต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่
     - ทำสัญญารับจ้างช่วงต้องติดอากรอย่างไร
8. การวางแผนภาษีจากสิทธิประโยชน์
     - การลดอัตราภาษี
     - การส่งพนักงานอบรมหรืออบรมภายในบริษัท
     - การซื้อเครื่องจักร
     - สิทธิประโยชน์จากการลงทุนในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Withholding Tax
     - การคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ
     - จ้างบุคลากรที่มีทักษะสูง STEM
     - พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูง
     - จ้างคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง
     - สิทธิประโยชน์จากการจ้างคนพิการทำงาน
     - จ้างแรงงานผู้พ้นโทษ
     - จ้างแรงงานผู้สูงอายุ
     - การบริจาค
9. การวางแผนเกี่ยวกับการทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน เขียนสัญญาอย่างไรให้ได้ประโยชน์
     - สัญญาค่าวัสดุและค่าแรงรวมกันสัญญาเดียว
     - สัญญารับเหมาเฉพาะค่าแรงอย่างเดียว
     - แยกสัญญาขายวัสดุก่อสร้างกับสัญญารับเหมาค่าแรง
     - แยกสัญญาค่าแรงกับสัญญาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
     - สัญญาการจ้างเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)
     - สัญญาการจ้างแบบเหมารวม (Lump Sum)
10. การวางแผนด้านการลงทุนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน
     - การตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) มีสิทธิประโยชน์อย่างไร
     - การตั้งเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium) แตกต่างจาก กิจการร่วมค้าอย่างไร
11. นโยบายการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน
     - การตรวจสอบการใช้ใบกำกับภาษีปลอม
     - ใบกำกับภาษีที่พิสูจน์ตัวผู้รับไม่ได้
     - ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
     - การส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรโดยระบบ e-Tax Invoice
12. การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
13. เคล็ดลับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
14. ข้อควรระวังในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba