เจาะประเด็นกรอกแบบภ.ง.ด.50 จากผลประกอบการ 2566 ที่ต้องยื่นในปี 2567 พร้อมจุดตรวจสอบของสรรพากร ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

รหัสหลักสูตร : 21/1388

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

เจาะประเด็นกรอกแบบภ.ง.ด.50 จากผลประกอบการ 2566 ที่ต้องยื่นในปี 2567 พร้อมจุดตรวจสอบของสรรพากร ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• หลักเกณฑ์ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ!! ในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

• การยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าใช้จ่ายใดบ้าง? ถือเป็น "ค่าใช้จ่ายที่หักเพิ่มได้"

• สรรพากรมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบ Stock สินค้าตกรุ่นล้าสมัย

• ปัญหาสินค้าคงเหลือไม่ตรงกับรายงานสินค้าและวัตถุดิ ทำอย่างไรไม่ให้เสี่ยงสรรพากรตรวจสอบ

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์


หัวข้อสัมมนา

1.เงินได้ที่ต้องเสียภาษีและการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50

 • รายได้จากกิจการ
 • รายได้เนื่องจากกิจการ
 • รายได้อื่น กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, ดอกเบี้ยรับเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไร, เงินชดเชยค่าภาษีอากร
 • รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือ ได้รับยกเว้นบางส่วน
 • กำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี ขาดทุนสุทธิ หรือรายรับก่อนหักรายจ่าย
 • ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณรายได้ 

2.ต้นทุนและรายจ่ายเพื่อกรอกแบบภ.ง.ด.50

 • ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต/การให้บริการ
 • ต้นทุนวัตถุดิบ, และวัสดุที่ใช้ไป งานระหว่างทำ หรือสินค้าระหว่างผลิต
 • ค่าใช้จ่าในการขายและบริหาร
 • รายจ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน ลูกจ้าง/กรรมการ
 • การทำประกันกลุ่มให้พนักงาน ลงรายจ่ายได้หรือไม่
 • รายจ่ายเกี่ยวกับการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย หรือเรียกความเชื่อมั่น
 • รายจ่ายเนื่องจากการผิดสัญญา/ค่าเสียหาย/ค่าปรับจากการส่งมอบสินค้าหรือบริการล่าช้า
 • ค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน และกรณีใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้เพิ่มขึ้น
 • ความแตกต่างบัญชีภาษี ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
 • การตัดหนี้สูญ/หนี้สงสัยจะสูญ จำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

3.รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

 • ค่ารับรองที่ให้เกินจะลงค่าใช้จ่ายอย่างไร
 • หนี้สูญกรณีใดที่ไม่สามารถตัดรายจ่ายได้

4.รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์สรรพากร

 • รายจ่ายเนื่องจากการบริจาค
 • ไม่เสียภาษีมีรายจ่ายจากการบริจาคได้หรือไม่

5.รายได้-รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบไม่ปกติ

 • รายได้เพิ่มมากขึ้น
 • รายได้หรือยอดขายลดลง/ ไม่มียอดขาย
 • รายได้ที่ค้างชำระ หรือไม่สามารถเรียกเก็บได้
 • รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเลิกจ้าง, ค่าชดเชยตามกฎหมาย
 • มีโปรโมชั่นมากกว่าปกติ/ ขายขาดทุน
 • ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน/ ราคาตลาด

6.ปัญหาและการตรวจสอบเกี่ยวกับ Stock สินค้าของกรมสรรพากร

 • Stock สินค้า ขายของ Online, Onsite
 • การยกยอดสินค้าระหว่างปี
 • สินค้าตกรุ่น ล้าสมัย, ค้าง Stock
 • สินค้าไม่สามารถเรียกคืนได้

7.การตรวจสอบของสรรพากร จาก ภ.ง.ด.50 ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

 • สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วน

8.การกระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30 จากรายได้และค่าใช้จ่ายในสภาวะไม่ปกติ

9.ผลกระทบต่อการประมาณการรายได้ภ.ง.ด.51 ที่คลาดเคลื่อน

 • เหตุอันสมควรในการลดหรืองด เงินเพิ่ม
 • การปรับปรุง ภ.ง.ด 51 เพื่อลดเงินเพิ่ม
 • ระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับปรุง ภ.ง.ด 51 เพื่อลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

10.กรณีเลิกประกอบกิจการระหว่างปีก่อนยื่นแบบภ.ง.ด.50 ต้องทำอย่างไร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba