ภาษีการโอนกิจการ ควบกิจการ การเลิกกิจการ การแปรสภาพบุคคลธรรมดา/ ห้างหุ้นส่วนให้เป็นบริษัท พร้อมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีการแก้ไข

รหัสหลักสูตร : 21/1841

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,992 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ภาษีการโอนกิจการ ควบกิจการ การเลิกกิจการ
การแปรสภาพบุคคลธรรมดา/ห้างหุ้นส่วนให้เป็นบริษัท
พร้อมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีการแก้ไข

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline  
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

 

1.ความหมายของคำว่า “โอนกิจการ” “ควบกิจการ” “เลิกกิจการ” และ “การแปรสภาพกิจการ” ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากรและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2.Update กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใหม่ ที่มีการแก้ไขเรื่องการควบรวมบริษัท
     - รูปแบบในการควบรวมบริษัท
     - หลักเกณฑ์ในการประชุม ลงมติ ประกาศเผยแพร่ และการจดทะเบียน ให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่
3. ภาระภาษีที่เกี่ยวกับ“โอนกิจการ” “ควบกิจการ” “เลิกกิจการ” และ “การแปรสภาพกิจการ”ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
4. หลักเกณฑ์ยกเว้นภาษีกรณีโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน
5. สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีโอนกิจการ,ควบกิจการ
6. การควบกิจการระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดกับบริษัททำได้หรือไม่
     - การควบกิจการระหว่างธนาคารหรือบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซิเอร์จะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันกับบริษัททั่วไปหรือไม่
7. ปัญหาภาษีกรณีโอนกิจการ,ควบกิจการ
     - ทรัพย์สิน
     - หนี้สิน
     - ส่วนของผู้ถือหุ้น
     - กรณีควบกิจการถ้าบริษัทเดิมยังมีผลขาดทุนเหลืออยู่บริษัทใหม่จะสามารถนำผลขาดทุนนั้นมาคำนวณกำไรสุทธิของบริษัทได้หรือไม่
8. การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง
9. การรับรู้รายได้, บันทึกรายจ่าย, การบันทึกทรัพย์สินของกิจการที่แปรสภาพ
10. กรณีเลิกห้างหุ้นส่วนฯ แล้วตั้งบริษัทใหม่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยหรือไม่
11. การโอนกิจการควบกิจการมีผลในทางภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรโอน อย่างไรควบ อย่างไรจึงจะยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
     - การโอนกิจการบางส่วนผู้โอนต้องนำส่งภาษีขายด้วยหรือไม่ จะใช้ราคาใดในการนำส่ง
     - กรณีควบรวมกิจการระหว่างบริษัทในเครือต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
     - สินค้าคงเหลือจากการควบกิจการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
     - กรณีบุคคลธรรมดาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โอนกิจการทั้งหมดให้นิติบุคคลต้องชำระภาษีอย่างไร และได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
12. การตีราคาทรัพย์สิน ณวันที่เลิกประกอบกิจการจะตีตามราคาทุนหรือราคาตลาด
13. ขายทรัพย์สินอย่างไรให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
     - สิทธิประโยชน์จาการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
     - บุคคลธรรมดาขายหุ้นต่ำกว่าราคาตลาดสรรพากรมีอำนาจประเมินได้หรือไม่
     - บริษัทจะขายทรัพย์สินต่ำกว่าราคาตลาดได้หรือไม่ และอย่างไรถือว่ามีเหตุอันสมควรพร้อมเอกสารที่ต้องเตรียมให้สรรพากรตรวจสอบได้
     - ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์มีหลักเกณฑ์อย่างไรทั้งกรณี บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
     - การขายทรัพย์สินต่ำกว่าราคาตลาดเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินให้เป็นราคาตลาดได้หรือไม่
     - การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสถานประกอบการเนื่องจากการเลิกกิจการต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
14. บริษัทที่ควบกิจการเข้าด้วยกันจะบันทึกต้นทุนของทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมูลค่าที่ตีราคาตามราคาตลาดได้หรือไม่
     - การคิดค่าเสื่อมทรัพย์สินสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากบริษัทเดิมต้องปฏิบัติอย่างไร
     - กรณีทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาราคาตลาดต่ำกว่าราคาทางบัญชีจะใช้ราคาใดในการคิดคาเสื่อมของทรัพย์สิน
     - กรณีบริษัทเดิมมีเงินสำรองหรือเงินกำไรยกมาจากรอบระยะเวลาบัญชีก่อนเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลบริษัทที่ตั้งขี้นใหม่ต้องปฏิบัติอย่างไร
15. กรณีควบกิจการถ้าบริษัทเดิมยังมีผลขาดทุนเหลืออยู่บริษัทใหม่จะสามารถนำผลขาดทุนนั้นมาคำนวณกำไรสุทธิของบริษัทได้หรือไม่
16. การ Take Over มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร
     - ผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการโอนกิจการต่างจากการควบกิจการอย่างไร
17. กรณีที่บริษัทเดิมชำระบัญชีเรียบร้อยแล้วแต่ภายหลังปรากฏว่ายังมีรายได้เข้ามาบริษัทใหม่จะต้องนำรายได้นั้นมาเสียภาษีหรือไม่และเสียในนามของบริษัทเดิมหรือบริษัทใหม่
18. กรณีโอนกิจการถ้าชำระบัญชีในรอบที่โอนกิจการยังไม่แล้วเสร็จจะมีความผิดหรือไม่
19. วิธีการแจ้งเลิกกิจการ และปัญหาภาษีที่พบบ่อยในการแจ้งเลิกกิจการ
     - กรณีมีกำไรสะสมเหลืออยู่ ถ้าไม่จ่ายเงินปันผลได้หรือไม่
     - ถ้าบริษัทมีเครดิตภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเหลืออยู่ในบัญชีบริษัทต้องทำอย่างไร ต้องรับรู้รายได้หรือไม่ถ้าบริษัทไม่ได้ขอคืน
     - ปัญหาการฟ้องคดีลูกหนี้รอคำพิพากษาอยู่ บริษัทเลิกกิจการจะบันทึกลูกหนี้เป็นรายจ่ายไปก่อนได้หรือไม่ หรือต้องรอคำพิพากษาถึงที่สุด ถ้าข้ามปีจะทำอย่างไร
     - ปัญหาการยื่นรายการเสียภาษีในปีที่เลิกกิจการ
     - การคำนวณภาษีในปีที่เลิก
     - แจ้งเลิกกิจการจะถูกสรรพากรตรวจสอบทุกรายหรือไม่
     - การตีราคาทรัพย์สิน ณ วันที่เลิกประกอบกิจการจะตีตามราคาทุนหรือราคาตลาด

  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba