Working&Checking เทคนิคการ Cross Check การทำงานบัญชี-ภาษีอย่างมืออาชีพ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1713Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรWorking&Checking เทคนิคการ Cross Check
การทำงานบัญชี-ภาษีอย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่น ๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี อื่น ๆ 6 ชม. 

 

• 12 จุด ควรระวัง!! ความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีกับภาษีอากร
• การตรวจสอบรายได้-รายจ่าย ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ และการเตรียมความเอกสาร, รายงาน
ที่อาจถูกตรวจสอบ
• หลักสูตรที่สอนเทคนิคการทำงานบัญชี-ภาษีแบบ Working&checking เพื่อลดปัญหาและ
ข้อผิดพลาด

วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. การทํางานแบบ Working & Checking เพื่อลดปัญหาและข้อผิดพลาด

2. เตรียมความพร้อมเอกสารและรายงานที่อาจถูกตรวจสอบ
• งบการเงิน
• ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30
• รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
• รายงานบัญชีและการเงินที่กระทบงบการเงิน
• จุดบ่งชี้ความผิดปกติของงบการเงิน

3. รายละเอียดประกอบงบการเงินที่ต้องระมัดระวัง
• ทะเบียนทรัพย์สิน
• รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
• รายละเอียดลูกหนี้, เจ้าหนี้
• รายได้-รายจ่าย

4. การตรวจสอบรายได้-รายจ่ายที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
• รายได้ค้างรับ
• เงินรับล่วงหน้า
• ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
• จ่ายล่วงหน้า
• รายได้-รายจ่ายล่วงหน้าหรือข้ามรอบระยะเวลาบัญชีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
อย่างไรให้ถูกต้อง
• รายละเอียดเช็ครับ-จ่าย
• เอกสารแนบรายได้-รายจ่าย

5. การกระทบยอดบัญชี กับ Bank Statement ที่มักเป็นประเด็นถูกประเมิน

6. งบกระทบยอดบัญชีพิเศษ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการนําส่งภาษี
• ภ.ง.ด.1, 1ก
• ภ.ง.ด.3
• ภ.ง.ด.53
• ภ.ง.ด.54
• ภ.พ.36
• บัญชีพิเศษอื่น

7. การจ่ายค่าที่ปรึกษา, ค่าการบริหารจัดการ ค่าตอบแทนกรรมการ กับจุดตรวจสอบ
• การคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ประเภทของเงินได้พึงประเมิน
• ภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
• เอกสารประกอบการจ่ายเงิน

8. การประมาณการกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีกลางปีและผลกระทบในช่วงสิ้นปี
• ทําอย่างไรจะห่างไกลเงินเพิ่ม 20%
• เทคนิคการแก้ไขเมื่อประมาณการขาด

9. การคํานวณภาษีนิติบุคคลและการบวกกลับทางภาษี
• ประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการบวกกลับ
• จุดตรวจสอบความผิดพลาดในการบวกกลับ
• รายจ่ายที่สรรพากรมักให้บวกกลับ

10. 12 จุด ควรระวังความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีกับภาษีอากร
• รายได้ที่ปรากฎทางบัญชี แต่ไม่ได้นํามาเสียภาษี
• รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
• รายได้เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกําไร
• รายได้จากการขายทรัพย์สิน
• การรับรู้รายได้ตามราคาตลาดกรณีการโอนทรัพย์สินหรือสินค้า การให้บริการและการให้กู้ยืมเงิน
• การหักค่าเสื่อมค่าสึกหรอราคาทรัพย์สิน
• การตีราคาสินค้าคงเหลือ และกรณีสินค้าชํารุด เสียหายและสูญหาย
• ทรัพย์สิน หนี้สินและทุน (Asset, Liabilities, & Capital)
• ค่ารับรองหรือค่าบริการและรายจ่ายต้องห้าม
• รายจ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์นั่ง และรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
• การตีราคาทรัพย์สิน
• หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
• การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
• การตีราคาทรัพย์สิน ณ วันเลิกกิจการ ควบกิจการ หรือโอนกิจการ

11. ความแตกต่างของรายได้ตาม ภ.ง.ด.50 กับรายได้ ตามภ.พ.30 ที่ Cross Check
แล้วไม่ตรงกัน

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba