การบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

รหัสหลักสูตร : 21/09007E

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 642 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning การบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6.30 ชม.


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด 7 บทเรียน

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่าน
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้บน PC, Notebook
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี

วิทยากรโดย อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

หัวข้อสัมมนา

บทที่ 1 
กรอบแนวคิดและความสำคัญของบัญชีบริหาร
   • ลักษณะงานบัญชี
   • บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
   • แนวทางการบริหารธุรกิจยุคใหม่

บทที่ 2 
ความแตกต่างของบัญชีบริหารกับบัญชีการเงิน

บทที่ 3 
การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูล
   • การวิเคราะห์งบการเงินพื้นฐาน
   • เครื่องมือในการวิเคราะห์
   • ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเครื่องมือในการวิเคราะห์
   • การวิเคราะห์แนวนอน
   • การวิเคราะห์แนวตั้ง
   • การวิเคราะห์อัตราส่วน
   • อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บทที่ 4 
การจัดการและการบริหารต้นทุน
   • การบริหารต้นทุนและต้นทุนที่ก่อให้เกิดมูลค่า
   • ห่วงโซ่เพิ่มคุณค่า
   • การจำแนกประเภทต้นทุน

บทที่ 5 
การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ
   • การจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมกำไร
   • ส่วนประกอบงบประมาณดำเนินงาน

บทที่ 6 
เทคนิคการวางแผนและการตัดสินใจเอกสาร แบบฟอร์ม
   • แนวคิดการตัดสินใจ
   • ต้นทุน ปริมาณและกำไรที่ใช้ในการตัดสินใจ
   • การกำหนดราคา
   • การกำหนดราคาค่าบริการ
   • ขั้นตอนการกำหนดราคา

บทที่ 7 
ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity Base Cost
   • ระบุกิจกรรม (Activities)
   • รวบรวมค่าใช้จ่ายของกลุ่มต้นทุนกิจกรรมแต่ละกลุ่ม
   • การคำนวณหาอัตราต้นทุนกิจกรรม(Activity Rates)
   • จัดสรรภาระค่าใช้จ่ายเข้าต้นทุน (Cost Object)
   • จัดทำรายงาน (Management Report)

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:30 0:0 6:30 0:0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba