การบัญชีสินค้าคงเหลือ

รหัสหลักสูตร : 21/09012E

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 642 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรe-Learning การบัญชีสินค้าคงเหลือ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6.30 ชม.


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด 10 บทเรียน

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่าน
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

รายละเอียดหลักสูตร
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• สามารถเอกสารประกอบการหลักสูตร
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้บน PC, Notebook
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

บทที่ 1
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (TAS2)
   • วัตถุประสงค์
   • ขอบเขต
   • คำนิยาม

บทที่ 2
ประเภทของสินค้าคงเหลือ และ การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

บทที่ 3 
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ และ การคำนวณต้นทุน
   • ต้นทุนในการซื้อ
   • ต้นทุนแปลงสภาพ
   • ต้นทุนอื่นๆ
   • เทคนิคการวัดมูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือ
   • การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ

บทที่ 4
ระบบบัญชีต้นทุน
   • ความหมายของต้นทุน
   • ลักษณะของธุรกิจที่มีสินค้าคงเหลือ
   • โครงสร้างของต้นทุนตามลักษณะของต้นทุนการผลิต
   • ความสัมพันธ์ของสินค้าและต้นทุน – ธุรกิจอุตสาหกรรม
   • ความแตกต่างระหว่าง ต้นทุนงานสั่งทำ และ ต้นทุนช่วงการผลิต

บทที่ 5 
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และ การรับรู้รายการสินค้าเป็นค่าใช้จ่าย
   • มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Net realizable value : NRV)
   • การประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
   • การรับรู้รายการสินค้าเป็นค่าใช้จ่าย

บทที่ 6 
การเปิดเผยข้อมูล

บทที่ 7 
วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
   • ลักษณะของธุรกิจที่มีสินค้าคงเหลือ
   • การบันทึกบัญชีของสินค้าคงเหลือ

บทที่ 8 
การตรวจนับสินค้าคงเหลือ
   • วิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
   • การวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
   • ปัญหาจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือ

บทที่ 9 
การจัดการสินค้าคงเหลือ
   • ขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับสินค้า
   • วัตถุประสงค์ของการจัดการสินค้าคงเหลือ
   • ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงเหลือ
   • ต้นทุนการจัดการสินค้าคงเหลือ
   • การจัดการสินค้าคงเหลือ
   • การคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด
   • การคำนวณหาจุดสั่งซื้อสินค้า
   • อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ

บทที่ 10 
คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:30 0:0 6:30 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba