มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs (Part 2)

รหัสหลักสูตร : 21/09038E

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs (ปรับปรุงใหม่) Part 2

ระยะเวลาการอบรม

• เข้าใช้งานได้ 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าอบรม)

การนับชั่วโมง
• CPD : บัญชี 7 ชั่วโมง
• CPA : บัญชี 7 ชั่วโมง


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 15 บทเรียน

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่าน
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้บน PC, Notebook
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (บทที่ 10)

บทที่ 2 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (บทที่ 11)

บทที่ 3 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (บทที่ 12)

บทที่ 4 
สัญญาเช่า (บทที่ 14)

บทที่ 5 
ประมาณการหนี้สิน หนิ้สินที่อาจเกิดชึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (บทที่ 16)

บทที่ 6 
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (บทที่ 17)

บทที่ 7 
รายได้ (บทที่ 18)

บทที่ 8 
การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (บทที่ 19)

บทที่ 9 
สัญญาก่อสร้าง (บทที่ 20)

บทที่ 10 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (บทที่ 21)

บทที่ 11 
เกษตรกรรม (บทที่ 22)

บทที่ 12 
อนุพันธ์ (บทที่ 24)

บทที่ 13 
การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ (บทที่ 26)

บทที่ 14 
วันถือปฏิบัติและการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง (บทที่ 28)

บทที่ 15 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและจริยธรรม
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
7:0 0:0 7:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba