เคล็ดลับการจัดทำและการนำเสนองบกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/09010E

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 642 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning เคล็ดลับการจัดทำและนำเสนองบกระแสเงินสดอย่างง่าย

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 7 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 7 ชม.


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด 8 บทเรียน

รายละเอียดหลักสูตร
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่าน
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• สามารถเรียนได้บน PC, Notebook
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

บทที่ 1 
ทำความรู้จักกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 “งบกระแสเงินสด”
  • วัตถุประสงค์
  • ขอบเขต
  • ประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด
  • คำนิยามและคำอธิบายรายการ
  • เงินสดรายการเทียบเท่าเงินสด
  • การนำเสนองบกระแสเงินสด
  • กิจกรรมดำเนินงาน
  • กิจกรรมลงทุน
  • กิจกรรมจัดหาเงิน
  • การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
  • การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
  • การแสดงกระแสเงินสดด้วยยอดสุทธิ
  • การแสดงกระแสเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
  • ดอกเบี้ยและเงินปันผล
  • ภาษีเงินได้
  • เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
  • การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย และธุรกิจอื่น
  • รายการที่มิใช่เงินสด
  • การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  • องค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  • การเปิดเผยอื่น
  • วันถือปฏิบัติ

บทที่ 2 
ความสำคัญของการจัดทำงบกระแสเงินสด
  • ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด
  • กระแสเงินสดสุทธิ
  • ความสำคัญของการจัดทำงบกระแสเงินสด
    - การวางแผนระยะสั้นของเงินสด
    - การวางแผนระยะยาวของเงินสด
    - ข้อมูลเปรียบเทียบของกระแสเงินสด
    - การเพิ่มกระแสเงินสด
    - ผลลัพธ์ของการวางแผนกระแสเงินสด
    - ระดับความพอดีของเงินสดคงเหลือ
    - ช่วยในการวิเคราะห์ทุนหมุนเวียน

บทที่ 3 
การวิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า-ออก และการแยกประเภทกิจกรรม
  • การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงิน
  • ความสัมพันธ์ของงบกระแสเงินสด
  • กิจกรรมดำเนินงาน
  • กิจกรรมลงทุน
  • กิจกรรมจัดหาเงิน
  • ขั้นตอนการจัดทำงบกระแสเงินสด
  • รูปแบบงบกระแสเงินสด
  • งบกระแสเงินสด (Cash Flow)
  • การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานตามวิธีทางตรง
  • การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานตามวิธีทางอ้อม
  • ข้อผิดพลาดที่มักพบเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
  • รายการที่แสดงหลายกิจกรรมในงบกระแสเงินสด
  • วิเคราะห์ เงินสดรับ เงินสดจ่าย
  • กิจกรรมดำเนินงาน วิธีทางตรง
  • กิจกรรมดำเนินงาน วิธีทางอ้อม

บทที่ 4 
การจัดทำงบกระแสเงินสดแบบวิธีทางตรง

บทที่ 5 
การจัดทำงบกระแสเงินสดวิธีแบบทางอ้อมโดยใช้กระดาษทำการ

บทที่ 6 
การเปิดเผยรายการ และประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสด
  • การเปิดเผย งบกระแสเงินสด
    - รายการที่ไม่ใช่เงินสด
    - การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิ้นที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    - องค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    - การเปิดเผยอื่น

บทที่ 7 
การอ่านและวิเคราะห์ตัวเลขในงบกระแสเงินสด

บทที่ 8 
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
7:0 0:0 7:0 0:0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba