การจัดทำบัญชีเจ้าหนี้ การชำระหนี้ พร้อมการป้องกันความผิดพลาดและทุจริต (หลักสูตรใหม่ปี 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/02294P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


การจัดทำบัญชีเจ้าหนี้ การชำระหนี้

พร้อมการป้องกันความผิดพลาดและทุจริต

(หลักสูตรใหม่ปี 2567)

 

 

  • การวิเคราะห์รายการลูกหนี้ การควบคุมเอกสารการตั้งเจ้าหนี้ วิธีการตรวจสอบ 

  • การวางระบบและการบริหารจัดการบัญชีเจ้าหนี้ การป้องกันข้อผิดพลาดและการทุจริตบัญชีเจ้าหนี้

  • ปัญหาการบันทึกบัญชี และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายจ่ายล่วงหน้า การคำนวณ ภาระหนี้สิน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง

 

วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. ข้อผิดพลาดสำคัญที่มักจะเกิดขึ้นในการจัดซื้อและการจ่ายชำระเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้อง
    กับงานบัญชี

2. เรื่องสำคัญที่ควรอยู่ภายใต้การตรวจสอบของฝ่ายบัญชี
3. การวางระบบบัญชีเจ้าหนี้ให้ง่ายต่อการตรวจสอบ 
    3.1 การควบคุมเอกสารการตั้งเจ้าหนี้ วิธีการตรวจสอบ และการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี
    3.2 การจัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้รายตัว และการวิเคราะห์
    3.3 การรับวางบิลและทะเบียนคุมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    3.4 ผังทางเดินเอกสารระบบบัญชีเจ้าหนี้
    3.5 ระบบบัญชีการจ่ายชำระหนี้และค่าใช้จ่าย
    3.6 การควบคุมภายในเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้า
          3.6.1 ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารจ่ายเงิน
                    - มีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานที่ต้องการให้จัดซื้อ
                    - มีการเปรียบเทียบราคา, ประกวดราคาตามระเบียบบริษัท
                    - มีการเซ็นรับสินค้า/วัสดุ/บริการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
                    - มีผู้อนุมัติจ่ายเงินถูกต้องตามอำนาจดำเนินการของบริษัท
                    - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น ใบกำกับภาษี

4. ข้อควรระวังในการเตรียมจ่าย / การจัดทำใบสำคัญจ่าย
    - การจัดทำทะเบียนคุมจ่ายเช็ค, เงินสดและช่องทางอื่นๆ ในการจ่ายหนี้
5. การบริหารจัดการเจ้าหนี้ที่มีประสิทธิภาพ
    - สร้างระบบเจ้าหนี้การค้าเพื่อควบคุมการชำระเงิน
    - กำหนดนโยบายการชำระเงินกับ Suppliers
    - การกำหนดวันที่ชำระเงิน เพื่อการบริหารสภาพคล่อง
    - เจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้การค้า อย่างไรที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท
    - วางแผนการชำระเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก
6. ปัญหาการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าแต่ละประเภท ที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประเด็นบ่อยๆ
7. เจ้าหนี้การค้าคงค้างนานๆ จะแสดงอย่างไรในงบฐานะการเงินจึงจะถูกต้อง
8. การคำนวณ ภาระหนี้สิน จากหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปีกรณีที่มีหนี้เกิน           กำหนดหนึ่งปีแสดงในงบฐานะการเงินอย่างไร
9. ปัญหาของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายจ่ายล่วงหน้าจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
10. การจำแนกประเภทของเจ้าหนี้ หลักการแนวปฏิบัติ
11. ข้อควรระวังเกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้
      - การบริหารระยะเวลาการจ่ายคืนเจ้าหนี้ให้สัมพันธ์กับระยะเวลาลูกหนี้จะจ่ายเงิน
12. แนวทางการป้องการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายชำระเจ้าหนี้            ที่นักบัญชีต้องระวัง
13. ตัวอย่าง กรณีศึกษาวงจรจัดซื้อ วงจรรายจ่ายและบริหารเจ้าหนี้พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติงาน        และการควบคุมที่สำคัญ                                                                                      14. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba