เทคนิคการวิเคราะห์รายการทางบัญชีที่ต้องระมัดระวังในการปิดงบการเงิน (หลักสูตรใหม่ 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/02226P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการวิเคราะห์รายการทางบัญชี
ที่ต้องระมัดระวังในการปิดงบการเงิน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ

 

วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์สำคัญในการรับรู้รายการทางบัญชี
    1.1 สินทรัพย์
    1.2 หนี้สิน
    1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.4 รายได้
    1.5 ค่าใช้จ่าย

2. การวิเคราะห์รายการทางบัญชีที่ต้องระมัดระวัง

3. การกระทบยอดบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร การควบคุมเงินสด

4. การกระทบยอดและการวิเคราะห์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

5. การวิเคราะห์บัญชีลูกหนี้
    5.1 การกระทบยอดบัญชีลูกหนี้
    5.2 การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    5.3 การตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    5.4 การรับรู้รายการหนี้สูญได้รับคืน

6. การวิเคราะห์บัญชีสินค้าคงเหลือ
    6.1 การกระทบยอดบัญชีสินค้าคงเหลือ
    6.2 การปรับปรุงบัญชีสินค้าคงเหลือขาด/เกิน
    6.3 การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุนและมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV)
    6.4 การประมาณการสินค้าเสื่อมคุณภาพ (Provision)
    6.5 การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ

7. การวิเคราะห์บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    7.1 การกระทบยอดบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์กับทะเบียนทรัพย์สิน
    7.2 การคำนวณค่าเสื่อมราคา
    7.3 การตัดจำหน่ายบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    7.4 การตีราคาใหม่ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใหม่ (Revaluation)

8. วิเคราะห์บัญชีเงินลงทุน

9. วิเคราะห์บัญชีเงินให้กรรมการกู้ยืมและบัญชีดอกเบี้ยรับ

10. วิเคราะห์บัญชีเงินกู้ยืมจากกรรมการและบัญชีดอกเบี้ยจ่าย

11. การกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้

12. วิเคราะห์การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

13. วิเคราะห์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

14. วิเคราะห์การสอบทานเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานและการเปิดเผยข้อมูล

15. ประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์รายการทางบัญชีเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ควบคุมและการตัดสินใจ

16. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba