การสรุปข้อมูลสำคัญในงบการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร (Executive Summary) (หลักสูตรใหม่ปี 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/04183P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,819 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-

 

การสรุปข้อมูลสำคัญในงบการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
(Executive Summary)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

1.ข้อมูลสำคัญ 3 ส่วน บนงบการเงินที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำและตัดสินใจ

   - ข้อมูลเรื่องการดำรงอยู่

   - ข้อมูลเรื่องการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

   - ข้อมูลเรื่องการบริหารกระแสเงินสดใน 3 กิจกรรม

2.หลักปฏิบัติที่นักบัญชีต้องทราบ เพื่อการจัดทำให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ

3.คุณลักษณะ 4 ประการของงบการเงินที่มีประโยชน์และนักบัญชีต้องจัดทำ

         - ความเข้าใจได้

         - ความมีนัยสำคัญ

         - ความเชื่อถือได้

         - เปรียบเทียบกันได้

4.การสรุปข้อมูลสำคัญในงบการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

  4.1 งบฐานะการเงิน และบทสรุปที่ต้องนำเสนอ

     - สภาพคล่อง

     - การบริการสินทรัพย์

     - ลูกหนี้การค้า

      - สินค้าคงเหลือ

     - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

     - การบริหารหนี้สิน

     - เจ้าหนี้การค้า

     - ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

     - การบริการภาระผูกพัน - สถาบันการเงิน

     - กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

   4.2 งบกำไรขาดทุน และบทสรุปที่ต้องนำเสนอ

      - การเติบโตของรายได้

      - การบริการต้นทุน - กำไรขั้นต้น

      - การบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

      - ต้นทุนทางการเงิน

   4.3 งบกระแสเงินสด และบทสรุปที่ต้องนำเสนอ

      - การบริหารกระแสเงินสด

     - การวิเคราะห์กระแสเงินสด

  1. คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 

  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีบางยี่ขัน ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 900 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba