การสรุปและการนำเสนอข้อมูลทางบัญชี-การเงิน ในรูปแบบการทำ Infographics design เพื่อเสนอผู้บริหารให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย (Workshop) The Power of Visual Storytelling: Enhancing Presentations for Accountants

รหัสหลักสูตร : 21/10110P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,992 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การสรุปและการนำเสนอข้อมูลทางบัญชี-การเงิน ในรูปแบบการทำ Infographics design เพื่อเสนอผู้บริหารให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย (Workshop)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
  • เทคนิคการสรุปและการนําเสนอสถิติการเนินงานรูปแบบใหม่ ทีกระชับ สร้างความน่าสนใจและเข้าใจง่าย
  • ฝึกปฏิบัติในการ Infographics design เพื่อการนําเสนอให้กับผู้บริหารให้น่าสนใจมากขึ้น
  • ฝึกปฏิบัติการใช้ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินโดยโปรแกร Excel เพื่อนําเสนอผู้บริหาร

บรรยายโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. การสรุปและการนําข้อมูลทางการบัญชี-การเงิน เพื่อนําเสนอผู้บริหาร
   - ข้อมูลและตัวเลขทางบัญชี
   - การสรุปและวิธีการนำเสนอต่อผู้บริหาร

2. เอกสารที่ใช้ในการนำเสนอภายในบริษัท
   - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชีและการเงินที่ใช้ในการนำเสนอภายในบริษัท
   - องค์ประกอบของรายงานทางการเงิน รายงานสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมสรุปผลและข้อเสนอแนะ
   - การรายงานผลประกอบการของบริษัท
   - การวิเคราะห์การขาย ต้นทุนและกําไรเบื้องต้น
   - การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย

3. ประโยชน์ของการสรุปสถิติผลการดำเนินงานที่สำคัญในงานบัญชี

4. การวิเคราะห์เหตุการณ์รายการทางบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหารให้เข้าใจง่าย

5. องค์ประกอบและวิธีการจัดทำบทสรุปเพื่อนำเสนอผู้บริหารแบบกระชับ
   - การเลือกประเด็นก่อนนำเสนอ (Visualized Article)
   - การนำเสนอแบบเป็นข้อ ๆ (Listed)
   - การนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบ (Comparison)
   - การอธิบายส่วนประกอบของข้อมูล (Structure)
   - การนำเสนอเส้นแทนระยะเวลา (TimeLine)
   - การนำเสนอแบบเป็นลำดับขั้น (Flowchart)
   - การอธิบายทีละขั้นตอนการทำงาน (Roadmap)
   - การนำเสนอแล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันที (Useful Bait)
   - การนำเสนอกราฟหลายประเภทในหน้าเดียวกัน (NumberPorn)

6. ความสำคัญของ Infographics ต่อการนำเสนอข้อมูลทางบัญชี
   - พลังของการนำเสนอข้อมูลบัญชีการเงินที่ยาก แต่ทำให้อ่านง่าย และความเข้าใจง่าย (The Power of Visual Storytelling) สามารถนำไปใช้ได้ทันที

7. 10 เทคนิคกระบวนการการสรุปและนำเสนอข้อมูลทางบัญชี-การเงิน ที่ดีในการออกแบบ อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)

8. วิธีการนําเสนอสถิติผลการดำเนินงานที่สำคัญ “ดูแล้วเข้าใจทันที”
   - การแบ่งพื้นที่การนําเสนอ การเลือกขนาดของสไลด์
   - การเลือกใช้สีและรูปแบบในการนําเสนอ

9. การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนําเสนอข้อมูลทางการเงิน “สร้างกราฟให้เข้าใจได้ทันที”

10. วิธีการจัดทำแผนภูมิที่เหมาะสมเพื่อการนําเสนอรายงานทางการเงินแต่ละหัวข้อ
   - Performance Highlights
   - Risk Management
   - Rational Competition
   - Key statistics
   - Financial Summary

11. Workshop ฝึกปฏิบัติการนำข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม Excel สร้าง Graph ในการนําเสนอรายงานทางการเงิน
   - แผนภูมิน้ำตก ใช้นำเสนองบกำไรขาดทุน
   - แผนภูมิวงกลม ใช้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานพร้อม แสดงผลแบบซ้อนข้อมูล

12. Workshop ฝึกปฏิบัติ Infographics design นําเสนอ ผู้บริหารให้น่าสนใจ
   - การออกแบบ Infographics design template
   - Microsoft PowerPoint Presentation
   - Graphic design สำหรับนําเสนอข้อมูลทางการบัญชี

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba