มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีสำหรับภาครัฐ (หลักสูตรใหม่ปี 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/10864P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีสำหรับภาครัฐ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
  • เรียนรู้รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐให้ถูกต้องตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง
  • ประเด็นปัญหาที่ตรวจพบจากการบันทึกบัญชีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วิทยากรโดย คุณสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

หัวข้อสัมมนา

1. การกำหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
   - ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอรายงานทางการเงิน
   - ฉบับที่  3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
   - ฉบับที่  5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
   - ฉบับที่  9 เรื่อง รายได้จากการแลกเปลี่ยน
   - ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
   - ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
   - ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
   - ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
   - ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
   - ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากการไม่แลกเปลี่ยน
   - ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   - นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
   - นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง บัตรภาษี

3. การนำมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐไปปฏิบัติใช้

4. รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ

5. ประเด็นปัญหาที่ตรวจพบจากการบันทึกบัญชีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ อาทิเช่น
   - ลูกหนี้การค้าไม่ได้บันทึกตามมูลค่าสุทธิที่คาดว่าได้รับ
   - สินค้าคงเหลือไม่ได้บันทึกตามมูลค่าสุทธิที่คาดว่าได้รับ
   - การบันทึกบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์กับค่าซ่อมแซมบันทึกไม่ถูกต้อง
   - การบันทึกรายได้จากการบริการไม่ถูกต้องตามบริการที่ให้จริง

 
 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

คุณสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba