การบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย พร้อมแนวปฎิบัติเกี่ยวกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/10266P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย
พร้อมแนวปฎิบัติเกี่ยวกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
  • เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
  • ประเด็นและตัวอย่างทางด้านสินทรัพย์
  • ประเด็นและตัวอย่างรายการบัญชีด้านค่าใช้จ่าย


วิทยากรโดย ดร.ปรีชา สวน

หัวข้อสัมมนา

เอกสารประกอบในการบันทึกบัญชีที่สำคัญ
   1. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก
   2. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก
   3. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อใช้กิจการของตนเอง
   4.ประเด็นรายจ่ายที่จ่ายจริงแต่หลักฐานไม่เพียงพอ

เอกสารบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี
   1. ใบสำคัญจ่าย
   2. รายการที่ประชุมอนุมัติให้ถือเป็นรายจ่ายได้
   3. จดหมาย บันทึกข้อความ ประกาศจากผู้บริหาร
   4. คำรับรองอนุมัติรายจ่าย
   5. รายการจ่ายที่ผ่านการอนุมัติและมีลายมือชื่อผู้อนุมัติจ่าย
   6. สัญญาที่เกี่ยวข้อง
   7. สำเนาเช็ค
   8. สำเนาใบโอนเงินธนาคารหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
   9. การเก็บรักษาและหลักฐานประกอบการลงบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543

ประเด็นและตัวอย่างการบันทึกบัญชีด้านสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ
   1. การนำสินค้าคงเหลือมาใช้ในกิจการ
   2. การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
   3. การทำลายสินค้าเนื่องจากสินค้าชำรุดเสียหายใช้ไม่ได้
   4. การสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
   5. การจัดการสินค้าคงคลังสำนักงานใหญ่ สาขา
   6. สินค้าคงเหลือในบัญชีและที่มีอยู่จริงมีความแตกต่างกัน
   7. กรณีก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ/หุ้นส่วน
   8. บริษัทกู้ยืมเงินจากธนาคารในนามกรรมการ
   9. การจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
   10. แลกเปลี่ยนสินค้า และสินทรัพย์
   11. ซื้อรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

ประเด็นตัวอย่างการบันทึกบัญชีด้านค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ
   1. การเช่ารถยนต์
   2. ค่าสาธารณูปโภค
   3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
   4. ค่าใช้จ่าย กรณีจ่ายการเงินไปต่างประเทศ เช่น Agoda Booking, Line, Facebook และ ZOOM
   5. การจ่ายเงินเดือนให้แก่กรรมการ
   6. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการ พนักงาน และผลประโยชน์พนักงาน
   7. การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่ผู้รับเงินไม่สามารถออกหลักฐานการรับเงินได้

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ปรีชา สวน

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba