การจัดทำและการวิเคราะห์รายงานสินค้าคงเหลือ (Inventory Report)

รหัสหลักสูตร : 21/10249P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำและการวิเคราะห์รายงานสินค้าคงเหลือ

(Inventory Report)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• ตัวอย่างรูปแบบรายงานสินค้าคงเหลือที่ต้องจัดทำ (Inventory Report)
• รายงานต้นทุนที่สั่งซื้อที่แตกต่างจากต้นทุนเฉลี่ย (Cost Analysis Report)
• ประเด็นปัญหาของสินค้าคงเหลือที่ต้องจัดทำรายงาน

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
   - ระบบบัญชีการบันทึกบัญชีของ สินค้าคงเหลือ
   - ประเภทของรายการสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า
   - ผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าสินค้าคงเหลือ

2. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับราคาของสินค้าคงเหลือ
   - ราคาต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
   - ต้นทุนในการเก็บรักษา
   - ต้นทุนทางการเงิน
   - ต้นทุนการผลิตสินค้า
   - ต้นทุนของอาคารชุด
   - สินค้าคงเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3. การจัดหมวดหมู่ของสินค้าคงคลังให้เป็นระบบ
   - สินค้าคงคลังที่เก็บตามรอบ (Cycle Stock)
   - สินค้าคงคลังระหว่างทาง (In-Transit Inventories)
   - สินค้าคงคลังสำรอง (Safety Stock or Buffer Stock)
   - สินค้าคงคลังที่เก็บไว้เพื่อบริหารความเสี่ยง (Speculative Stock)
   - สินค้าคงคลังที่เก็บไว้ตามฤดูกาล (Seasonal Stock)
   - สินค้าคงคลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Dead Stock)

4. การวิเคราะห์และการบริหาร สินค้าคงเหลือ
   - การปรับปรุงสินค้าคงคลังด้วย วิธีแบบปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ)
   - การหาจุดสั่งซื้อใหม่ (Re-Order Point)
   - อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory turnover in amount)
   - การจำแนกสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC
   - การบริหารค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ
   - การวัดผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงเหลือ
   - การวิเคราะห์สินค้าคงเหลือเพื่อตั้งข้อสังเกตการทุจริต
   - การพยากรณ์และวางแผนการผลิตที่ใกล้เคียงกับความต้องการสั่งซื้อ
   - การวางแผนความต้องการใช้วัสดุด้วยระบบ MRP และ ระบบ JIT

5. ปัญหาของสินค้าคงเหลือที่ต้องจัดทำรายงาน
   - สินค้าคงเหลือเกิน/ขาด จากรายงานสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ
   - การนําสินค้าที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ (Spec) ไปทำการส่งเสริมการขาย
   - การทำลายสินค้าหรือทรัพย์สิน ของกิจการ
   - การนําสินค้าไปส่งเสริมการขาย
   - การให้ส่วนลดการค้า ของสินค้าแต่ละประเภท
   - การขายสินค้าผ่านตัวแทน

6. ตัวอย่างรูปแบบรายงานสินค้าคงเหลือที่ต้องจัดทำ (Inventory Report)
   - รายงานระดับสินค้าคงคลังในปัจจุบัน (ปริมาณในคลังสินค้า)
   - รายงานประเภทสินค้าแบบเอบีซี (ABC Analysis Report)
   - รายงานต้นทุนที่สั่งซื้อที่แตกต่างจากต้นทุนเฉลี่ย (Cost Analysis Report)
   - รายงานกำไรส่วนเกินของสินค้าแต่ละรายการ (Margin Analysis Report)
   - รายงานระดับสินค้าขั้นต่ำและสูงสุดของสินค้าคงคลัง (Valuation Analysis Report)
   - รายงานปริมาณสินค้าคงเหลือในการสั่งซื้อตามคำสั่งที่อาจถูกจัดประเภทเป็นการสำรองหรือไม่ได้สำรอง
   - รายงานปริมาณสินค้าที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามคำสั่งคงค้าง
    - รายงานปริมาณสินค้าที่ส่งออกไปฝากขายในช่วงระยะเวลาการรายงาน
    - รายงานปริมาณสินค้าที่สูญหายหรือถูกขโมยในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
    - รายงานปริมาณสินค้าที่เสียหายหรือถูกทำลายในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
    - รายงานปริมาณสินค้าที่ถูกย้ายไปยังที่เก็บสินค้า / สถานที่อื่น
   - รายงานปริมาณสินค้าที่ถูกลบออกจากสินค้าคงคลังด้วยเหตุผลอื่น ๆ

7.ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและทุจริตจากการทำสรุปรายงานสินค้าคงเหลือที่ส่งผลต่อการบริหารสินค้าคงเหลือ

8. การรวบรวมข้อมูลสินค้าคงเหลือเพื่อนำเสนอในงบการเงิน (ตามประกาศรายการย่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฉบับใหม่ 2566)
   - สินค้าสำเร็จรูป
   - งานหรือสินค้าระหว่างทำ
   - วัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเพื่อขายหรือ ให้บริการ ตามปกติของกิจการ
   - ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
   - ที่ดินรอการพัฒนา
   - ต้นทุนระหว่างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   - งานระหว่างก่อสร้างภายใต้สัญญาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้โอนไปให้แก่ผู้ว่าจ้าง

9.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba