การจัดทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไร Budget for Profit Planning (หลักสูตรใหม่ ปี 2567) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/02345Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,350 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

การจัดทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไร Budget for Profit Planning

(หลักสูตรใหม่ปี 2567)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญการจัดทำงบประมาณเพื่อวางแผนและควบคุมกำไร

2. ลักษณะของงบประมาณแต่ละประเภท
   2.1 งบประมาณคงที่ (Static Budget)
   2.2 งบประมาณยืดหยุ่น Flexible Budget)
   2.3 งบประมาณฐานศูนย์ (Zero Base Budget)
   2.4 งบประมาณต่อเนื่อง (Continuous Budget)
   2.5 งบประมาณตามงวดเวลา (Period Budget)

3. การจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ
   
3.1 ธุรกิจให้บริการ (Service)
   3.2 ธุรกิจซื้อขายสินค้า(Trading)
   3.3 ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing)

4. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อวางแผนงบประมาณ
   4.1 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายคงที่ในการจัดทำงบประมาณ
   4.2 การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนเบื้องต้นเพื่อประมาณการรายได้
   4.3 การกำหนดเป้าหมายกำไรในการจัดทำงบประมาณ

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลต่อการวางแผนงบประมาณ
   5.1 วิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อหาปัจจัยที่จะมีผลต่อการวางแผนงบประมาณ
   5.2 วิเคราะห์ PESTEL Analysis เพื่อหาปัจจัยภายนอกที่ผลต่อการวางแผนงบประมาณ
   5.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตเพื่อวางแผนงบประมาณ (Scenario Planning)
   5.4 การปรับปรุงงบประมาณตามสถานการณ์ปัจจุบัน (Rolling Forecast)

6. ความแตกต่างระหว่าง OPEX Budget กับ CAPEX Budget
   6.1 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน OPEX (Operational Expenditures)
   6.2 งบประมาณค่าใช้จ่ายลงทุน CAPEX (Capital Expenditures)

7. ความสัมพันธ์ของงบประมาณดำเนินงานและงบประมาณการเงิน

8. การจัดทำงบประมาณดำเนินงาน
   8.1 งบประมาณการขาย (Sales Budget)
   8.2 งบประมาณการผลิต (Production Budget)
   8.3 งบประมาณวัตถุดิบทางตรง (Direct Material Budget)
   8.4 งบประมาณค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Budget)
   8.5 งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead Budget)
   8.6 งบประมาณต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold Budget)
   8.7 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses Budget)
   8.8 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses Budget)
   8.9 งบประมาณการลงทุน (Capital Expenditure Budget)
   8.10 งบประมาณเงินสด (Cash Budget)

9. การจัดทำงบประมาณการเงิน
   9.1 งบประมาณกำไรขาดทุน (Profit & Loss Budget)
   9.2 งบประมาณฐานะการเงิน (Financial Statement Budget)
   9.3 งบประมาณกระแสเงินสด (Cash Flow Budget)

10. Workshop การจัดงบประมาณ

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba