การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/02300Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี   บัญชี 3 ชม.อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี   บัญชี 3 ชม.อื่นๆ 3 ชม.
  • เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ในบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI
  • การวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ BOI และ NON -BOI
  • ประเภทเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีหลักเกณฑ์การปันส่วนต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่าย

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1. การจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน


2. สิทธิประโยชน์ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
   - การอ่านสิทธิประโยชน์ในบัตรส่งเสริม จากเลขบัตรส่งเสริม
   - สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร NON -Tax
   - สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร Tax

3. เงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุน
  
 - เงื่อนไขทั่วไปที่กิจการต้องปฏิบัติ
   - เงื่อนไขเฉพาะโครงการในการใช้สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริม

4. การวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ BOI และ NON -BOI

5. ประเภทเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชี

6. การจัดประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการบันทึกบัญชี
 
  - รายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI
   - รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน NON -BOI

7. แนวปฏิบัติทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง สินค้าคงเหลือ
  
 - ราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
   - การจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชี
   - การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
   - เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น
   - ระยะเวลาในการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ
   - การขออนุมัติสูตรการผลิต การคำนวณส่วนสูญเสียในสูตร นอกสูตร
   - การขออนุมัติรายการวัตถุดิบ และปริมาณ Max Stock วัตถุดิบ
   - ความแตกต่างเรื่อง สินค้าคงเหลือ สำหรับกิจการ BOI และ NON -BOI

8 .แนวปฏิบัติทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
   - ราคาทุนของสินทรัพย์ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
   - การนับเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
   - การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
   - เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
   - การขออนุมัติบัญชีรายชื่อเครื่องจักร
   - ระยะเวลาในการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร
   - การจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้า

9. หลักเกณฑ์การปันส่วนต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจBOI และ NON -BOI

10. การปรับปรุงรายการบัญชีก่อนการปิดบัญชีตามเกณฑ์คงค้างและสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี

11. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba