กลยุทธ์การวางระบบบัญชีและควบคุมภายในสำหรับการรับเงินและการจ่ายเงิน (หลักสูตรใหม่ ปี 2567) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/02439Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,601 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,136 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

กลยุทธ์การวางระบบบัญชีและควบคุมภายในสำหรับการรับเงิน

และการจ่ายเงิน 
(หลักสูตรใหม่ปี 2567)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

ระบบบัญชีสำหรับการรับเงิน

1. ความสำคัญของระบบบัญชีสำหรับการรับเงิน

2. ประเภทของการรับเงิน

3. การวางระบบบัญชีสำหรับรายได้และการบริหารลูกหนี้การค้า

4. การวางระบบบัญชีสำหรับการรับเงินอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจหลัก เช่นเงินปันผลและดอกเบี้ย

5. การวางระบบเอกสารในการรับเงิน

6. การวางระบบบัญชีให้เกิดความปลอดภัยในการรับเงิน

7. เอกสารหลักฐานที่สำคัญในการรับเงิน

8. แนวทางการควบคุมภายในสำหรับการรับเงิน
8.1 การควบคุมทั่วไป
8.2 การควบคุมด้านการรับเงิน
8.3 การควบคุมด้านการเก็บรักษาเงินและการนำเงินฝากธนาคาร
8.4 การควบคุมด้านการบันทึกบัญชี
8.5 รายงานการควบคุมด้านเอกสาร

9. กรณีศึกษา การทุจริตที่เกิดขึ้นจากการรับเงิน

ระบบบัญชีสำหรับการจ่ายเงิน

10.ความสำคัญของระบบบัญชีสำหรับการจ่ายเงิน

11.ประเภทของการจ่ายเงิน

12. การวางระบบบัญชีสำหรับรายจ่ายและการบริหารเจ้าหนี้การค้า

13. การวางระบบบัญชีสำหรับเงินสดย่อย

14. การวางระบบบัญชีสำหรับเงินทดรองจ่าย

15. การวางระบบบัญชีสำหรับการจ่ายเงินอื่นที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจหลัก เช่นเงินปันผลและดอกเบี้ย

16. การวางระบบเอกสารในการจ่ายเงิน

17. การวางระบบบัญชีให้เกิดความปลอดภัยในการจ่ายเงิน

18. เอกสารหลักฐานที่สำคัญในการจ่ายเงิน

19.แนวทางการควบคุมภายในสำหรับการจ่ายเงิน
19.1 การควบคุมทั่วไป
19.2 การควบคุมการจ่ายเงินสดหรือเช็ค
19.3 การควบคุมการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
19.4 การควบคุมด้านการบันทึกบัญชีและการรายงาน
19.5 การควบคุมด้านเอกสาร

20. กรณีศึกษา การทุจริตที่เกิดขึ้นจากการจ่ายเงิน

21. คุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba