Inclusive Leadership ผู้นำกับการบริหารความหลากหลายของบุคลากรในองค์กร (หลักสูตรใหม่ 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/07229P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Inclusive Leadership
ผู้นำกับการบริหารความหลากหลายของบุคลากรในองค์กร
(หลักสูตรใหม่ 2567)


     หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานหรือผู้จัดการให้เข้าใจและตระหนักรู้ถึงผลกระทบของความหลากหลาย การสนับสนุนการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง การสื่อสารกับทีมอย่างเหมาะสม แนวทางการประยุกต์เพื่อบริหารจัดการความหลากหลายในองค์กร ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้นำพร้อมบริหารจัดการทีม เปิดพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนนวัตกรรม สร้างโอกาสทางธุรกิจที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน


วิทยากรโดย อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. การเปิดรับความแตกต่างและสถานการณ์ของความหลากหลายในองค์กรยุคปัจจุบัน เช่น อัคลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย (LGBTQ+), ความแตกต่างระหว่างช่วงวัย, ความเชื่อและทัศนคติ ฯลฯ

2. หลักการพื้นฐานและประโยชน์ขององค์กรที่สนับสนุนความหลากหลาย (Diverse Workplace)
     - 
หลักการของความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมในองค์กร (Diversity, Equity and Inclusion: DEI)
     - องค์กรแห่งความหลากหลายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Psychological Safety in Workplace)

3. ความท้าทายที่องค์กรมักพบเมื่อมีบุคลากรที่มีความหลากหลาย
     
- ความขัดแย้งในการทำงานจากช่องว่างระหว่างวัยของคนต่างรุ่น
     - อุปสรรคในการสื่อสารประสานงานเนื่องจากความคิดเห็นหรือมุมมองที่แตกต่าง
     - ความสนใจ ความต้องการ และเป้าหมายการทำงานที่แตกต่างของบุคลากร
     - การเลือกปฏิบัติเพราะความต่างของเพศอย่างไม่เท่าเทียม
     - ฯลฯ

4. การมีส่วนร่วมและความสำคัญของหัวหน้างานในการสนับสนุนองค์กรแห่งความหลากหลาย

5. คุณลักษณะและแนวทางการเสริมสร้างหัวหน้างานสู่การเป็นผู้นำแบบ Inclusive 
     - การยึดมั่นและรักษาซึ่งข้อตกลงร่วมกัน (Commitment)
     - ความกล้าหาญในการเปิดรับความเห็นและยอมรับข้อผิดพลาด (Courage)
     - การตระหนักรู้ถึงอคติที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำงาน (Cognizance of Bias)
     - ความสงสัยและค้นหาให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ (Curiosity)
     - ความเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรม (Cultural Intelligence)
     - การสร้างความร่วมมือในทีม (Collaboration)

6. ปัจจัยในการบริหารจัดการความหลากหลายของบุคลากรและสร้างความร่วมมือในทีมให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
     - ความตระหนักถึงพลังของมุมมองที่หลากหลาย (Recognize)
     - การยอมรับและเคารพซึ่งมุมมองที่แตกต่า (Respect)
     - การเชื่อมโยงความเห็นที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน (Reconciliation)

7. การประยุกต์ใช้ SCARF Model ในการบริหารงานเพื่อให้ Feedback และดึงศักยภาพทีมงานที่มีความแตกต่าง

8. สิ่งที่ผู้นำต้องระวังเพื่อการสื่อสารบนพื้นฐานของความหลากหลายอย่างเหมาะสม
     - เทคนิคการสื่อสารกับบุคลากรที่มีความหลากหลายด้วยภาษากลาง (Inclusive Language) เช่น ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) ผู้ที่มีความแตกต่างของช่วงวัย ฯลฯ
     - วิธีการสื่อสารและจัดการเพื่อป้องกันอคติ (Bias) ที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อผู้นำต้องตัดสินใจ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba