การจัดทำงบการเงินรวมขั้นพื้นฐาน (Workshop) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/05228Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,601 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

การจัดทำงบการเงินรวมขั้นพื้นฐาน (Workshop) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

วิทยากรโดย ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ

2. หลักการสำคัญ ความเหมือนและแตกต่าง ในการจัดทำงบการเงินของกลุ่มกิจการ (งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะ) สำหรับ
   2.1 กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs)
   2.2 กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจและจัดทำงบการเงินของกลุ่มกิจการ (Pack 5 + 1)
   3.1 TFRS 3 (การรวมธุรกิจ)
   3.2 TFRS 10 (งบการเงินรวม)
   3.3 TFRS 11 (การร่วมการงาน)
   3.4 TFRS 12 (การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น)
   3.5 TAS 27 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
   3.6 TAS 28 (เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า)

4. ขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำกระดาษทำการงบการเงินรวม
   4.1 การรวมรายการที่เหมือนกันของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย (สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย)
   4.2 การตัดรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อย และส่วนของเจ้าของในบริษัทย่อย
   4.3 การตัดรายการระหว่างกันในกลุ่มกิจการ (สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย)

5. การรับรู้และแสดงรายการเกี่ยวกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (NCI)

6. การจัดทำกระดาษทําการสำหรับการจัดทำงบฐานะการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (Workshop)
   6.1 กรณีบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นในบริษัทย่อทั้งหมด (100%)
   6.2 กรณีบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นในบริษัทย่อยบางส่วน

7. การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Business Combination Under Common Control)

8. ประโยชน์ของจัดทำงบการเงินรวม และประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba