การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost

รหัสหลักสูตร : 21/02194P/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

• การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับกิจการ
• เทคนิคการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost ที่กิจการต้องให้ความสำคัญ
• เทคนิคการวิเคราะห์ผลต่าง Variance ระหว่าง Standard Cost กับ Actual Cost

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา


1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนและการวางแผนต้นทุนเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ปัจจุบัน

2. โครงสร้างของต้นทุนการผลิตที่กิจการต้องให้ความสำคัญ

3. บทบาทของนักบัญชีต้นทุนและนักบัญชีบริหารยุคใหม่ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป

4. การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับกิจการ
   - การบริหารสินค้าคงเหลือ Inventory Management
   - การจัดทำสูตรการผลิต BOM:Bill of Materials
   - การปันส่วนต้นทุนฐานกิจกรรม ABC: Activity Base Cost

5. เทคนิคการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost ที่กิจการต้องให้ความสำคัญ
   - การวิเคราะห์ผลต่าง Variance ระหว่าง Standard Cost กับ Actual Cost เพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   - การประยุกต์ใช้ Standard Cost เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและการบริหารจัดการผลิต

6. ระบบการผลิตแบบ Lean
   - แนวคิดการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบ Lean
   - การกำจัด 7 Wates ในการผลิตเพื่อลดต้นทุน
   - เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตแบบ Lean เพื่อลดต้นทุนการผลิต

7. ลักษณะของข้อมูลต้นทุนที่ดีที่จะนำมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

8. การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics เกี่ยวกับต้นทุนมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในกรณีต่าง ๆ

9. การนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานทางการเงิน และใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องต้นทุนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


10. การออกแบบรายงานให้ผู้บริหารอ่านเข้าใจง่ายพร้อมการนำเสนอข้อมูลต้นทุนที่สำคัญแก่ผู้บริหารสำหรับนำไปใช้ในการวางแผนกิจการ


11. การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกิจการในอนาคต


12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba