วิธีการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรด้วยระบบ Risk Based Audit System (RBA) (จ.นครราชสีมา)

รหัสหลักสูตร : 21/17032/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรวิธีการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรด้วยระบบ
Risk Based Audit System (RBA)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.• รู้ก่อน ป้องกันกัอน กับการตรวจสอบรูปแบบใหม่ของสรรพากร ตรวจใคร? ตรวจอย่างไร?
• ด่วนที่สุด! วิธีการสุ่มตรวจแบบใหม่ของกรมสรรพากร ด้วยระบบ Risk Based Audit System: RBA
• เตรียมรับมือกับการปฏิบัติการจริงของสรรพากรจากเกณฑ์ความเสี่ยง 132 เกณฑ์ในระบบที่ผู้ประกอบการต้องรู้ทัน
• ระวัง! กิจการของท่านจะอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงด้วย 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี

หัวข้อสัมมนา

1. รู้จัก ระบบ Risk Based Audit System: RBA เพื่อค้นหาเกณฑ์ความเสี่ยง ที่ใช้ในการสุ่มตรวจของ สรรพากร

2. เข้าใจ “การติดเกณฑ์ความเสี่ยง” เป็นอย่างไร ตรวจแบบไหน ตรวจใครและมีหลักเกณฑ์การตรวจและจัดเก็บแบบใดมีความสำคัญแค่ไหนกับกิจการ

3. HOT Issue วิธีวิเคราะห์ RBA จากระบบคอมพิวเตอร์ด้วย 132 เกณฑ์ มีหลักเกณฑ์อย่างไรความผิดพลาดกรณีใดที่ทำให้เกณฑ์คะแนนความเสี่ยงสูงจนเสี่ยงกับการถูกตรวจสอบ

4. การนำข้อมูลต่างๆมาใช้กับระบบ Risk Based Audit System: RBA มีอย่างไรบ้าง
• ข้อมูลภายใน จากการตรวจแนะนำ ตรวจปฏิบัติการ การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีการวิเคราะห์งบการเงิน
• ข้อมูลภายนอก เช่น กรมศุลกากร ธนาคารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า การประปา ค่าGDP

5. ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังที่สุด จากการตรวจสอบแบบใหม่ของสรรพากรประเด็นความเสี่ยง กรณีนิติบุคคล
• รายการเงินสดที่อยู่ในความครอบครองของกรรมการ จะถือว่าเป็นการให้กรรมการกู้ยืมเงินโดย ไม่คิดดอกเบี้ยหรือไม่
• การใช้เงินสดในการชำระรายการค้าทุกรายการ
• กิจการที่มีหลักฐานเบิกเงินสดย่อยเพียงใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด
• กิจการมีลูกหนี้การค้าสูงมากผิดปกติ
• กิจการมีสินค้าคงเหลือสูงหรือต่ำกว่าข้อเท็จจริง รายงานสินค้าคงเหลือไม่ตรงกับสินค้าที่เหลืออยู่จริง
• ทุนจดทะเบียนกรณีกิจการได้รับชำระค่าหุ้นไม่ครบ
• ประเด็นรายได้จากกการประกอบกิจการ เช่นค่าโฆษณา, การส่งเสริมการขาย, รายได้ในงบการเงินไม่สัมพันธ์กับต้นทุนและค่าใช้จ่าย
• การบันทึกต้นทุนขาย และบริการ สูงต่ำกว่าความเป็นจริง
• รายการค่าใช้จ่ายในการขาย เช่นค่านายหน้า ค่าขนส่ง ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายพนักงานสูงผิดปกติ
• การทำรายจ่ายเท็จโดยนำบัตรประชาชนของผู้อื่นมารับเงิน
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีการบันทึกค่าใช้จ่ายสูง หรือบันทึกผิดรอบระยะเวลาบัญชีประเด็นความเสี่ยงกรณีบุคคลธรรมดา
• กิจการมีจำนวนคนงานเพิ่มขึ้น ขยายกิจการ แต่รายได้คงที่หรือลดลง
• ค่าลดหย่อนที่แสดงไม่สัมพันธ์กับเงินได้
• หักค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามประเภทเงินได้
• หลักฐานแสดงค่าใช้จ่าย
• มีข้อมูลภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย แต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการหรือแสดงเงินได้ไม่ครบถ้วน
• การหักค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาอาจถูกมองว่าแสดงเงินได้ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
• มีเงินได้เกิน 1.8 ล้านแต่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่มีการแบ่งส่วนกำไรหรือมีการแบ่งเงินส่วนแบ่งกำไรแต่ไม่ได้นำไปเป็นเงินได้ของผู้เป็นหุ้นส่วน

6. ทำอย่างไรไม่ให้งบการเงินติดเกณฑ์ความเสี่ยง เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบจากสรรพากรตามหลักเกณฑ์ใหม่
• ประเด็นใดที่เห็นในงบการเงินแล้วสรรพากรต้องตรวจทุกราย

7. เมื่อเป็นกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์แล้วสรรพากรเข้าตรวจหรือเรียกตรวจ จะตรวจอะไรบ้าง สิ่งที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีต้องเตรียมรับมือ
• ผลกระทบขั้นรุนแรง จากการเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากการสุ่มตรวจด้วยระบบ Risk Based Audit System: RBA

8. การยื่นแบบทางInternet มีผลอย่างไรต่อการตรวจรูปแบบใหม่ระบบ Risk Based Audit System: RBA ทำไมสรรพากรต้องให้ยื่นทางInternet

9. การตรวจสอบด้วยระบบใหม่ของสรรพากร จะส่งผลกระทบต่อผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีอย่างไร หรือไม่

10. การตรวจสอบด้วยระบบ Risk Based Audit System: RBA ประเด็นใดเจรจาต่อรองได้

11. ประเด็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจริงจากการสุ่มตรวจระบบใหม่ของสรรพากร ที่พลาดไม่ได้!นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี

สถานที่

โรงแรมแคนทารี โคราช (จ.นครราชสีมา)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba