จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน

รหัสหลักสูตร : 21/7144

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน

 • ถึงเวลาแล้วที่จะต้องก้าวออกจากวิธีเดิม ๆ ในการสรรหาคน
 • พบกับกลยุทธ์ใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับท่านได้ในทุกประเด็น
 • จะรู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มเป้าหมายของคนที่เราต้องการอยู่ที่ไหนของตลาดแรงงาน
 • ใช้ช่องทางการสรรหาอย่างไรจึงจะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • กลยุทธ์การจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้ตัดสินใจเลือกสมัครงานกับองค์กรมากกว่าคู่แข่ง
หัวข้อสัมมนา

1. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเต็มรูปแบบในยุคปัจจุบัน
2. ก้าวออกจากวิธีการเดิมๆ ในการสรรหาพนักงาน
3. เรียนรู้หลักการและแนวคิดในการบริหารการตลาดเพื่อนํามาประยุกต์ในการเพิ่มโอกาสการ สรรหาพนักงาน
 • กระบวนการและขั้นตอนการบริหารการตลาด เพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้น
 • การวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (กลุ่มผู้สมัครงาน)
 • การกําหนดตําแหน่งการตลาดขององค์กร เพื่อให้ผู้สมัครงานเกิดการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ ขององค์กร
 • การกําหนดตลาดเป้าหมายและการแบ่งส่วนการตลาดในการคัดเลือกพนักงาน
 • กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การกําหนดราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และส่งเสริมการขาย เช่น โครงสร้างเงินเดือนบริษัท, สวัสดิการต่างๆ, Career path ฯลฯ

4. กลยุทธ์การตลาด VS. กลยุทธ์การสรรหาพนักงาน
 • การประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารและกลยุทธ์ด้านการตลาดมาใช้เป็นเครื่องมือในการตลาดสรรหา
5. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเชิงการตลาด
 • การตลาดสรรหาพนักงานตามกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดเพื่อสรรหาพนักงาน รวมกลยุทธ์การตลาดเพื่อการสรรหาพนักงานอื่น ๆ
6. HR จะสรรหาพนักงานเก่งและดีได้อย่างไร?
7. เทคนิคการเลือกและสรรหาคนเก่งที่อยู่ในโลกออนไลน์
8. Workshop การกําหนดกลยุทธ์สรรหาคนด้วยส่วนประสมการตลาด
9. มาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนักงาน (ทางเลือกอื่นที่มิใช่การ สรรหายังมีอีกมาก)
 • การบริหารอัตรากําลังระยะสั้น-ยาว (Manpower Planning)
 • การสร้างคนจากภายใน (IDP, Successor Planning)
 • การเพิ่มทักษะการทํางาน (Multi Skills)
 • การควบรวมงาน (Combine Jobs) ฯลฯ
10.Workshop การกําหนดกลยุทธ์การสรรพนักงานด้วยกลยุทธ์การตลาด
11.ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป